TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 9

Hóa dầu chiếm một vị trí cơ bản trong bộ môn hóa hữu cơ, bộ môn hóa mà ngày nay được xem như là lãnh vực quan trọng nhất của hóa học. | Giáo Trình Hoá Vo Cô - 113 - dạng kim loại. Các halogen có mui hắc khó ngửi rất độc nguy hiểm cho bộ máy hô hap khi hít phái một lượng hơi cua chung. Độ bển nhiệt cua các halogen biến đói phu hợp vơi chiểu biến đói cua Elk F2 bắt đáu phán huy thánh nguyện tử ợ 4500C Cl2 ợ 8000C Br2 ợ 6000C vá I2 ợ 4000C. T0nc vá T0s cua các halogen táng từ F2 đến I2. Các halogen ít tan trong nược. Ớ điểu kiện thượng 1 lít nược hoa tan được 2 5lít Clo hay 35g Brom hay 0 2g iod. vợi Flo thì khong the noi đến sự tan trong nược vì khi tiếp xuc vợi nựợc ợ nhiẹt đo thượng Flo phán huy nựợc tao thánh axít HF vá cho khí O2 bay ra 2F2 2H2O 4HF O2 Vì phán tử khong cực nen các halogen trự F2 đeu tan nhieu trong các dung moi hựu cợ như rượu benzen CCl4 CS2. lod tan nhieu trong dung dịch iodua do sự tao thánh ion phưc Tri-iodua I I2 13 lod rán co áp suất hợi rất lợn nen ợ nhiet đo thượng no bay hợi ro rết vá khi đun nong nhanh no tháng hoa má khong nong cháy. Hợi iod co máu tím vá khi được lám lanh thì hoa rán. Trong dung dịch tinh bọt loáng iod cho máu lam thám máu náy biến mất khi đun nong vá trợ lai khi đế nguôi. b. Hoa tính Tính chat hoa hoc đien hình cua các halogen lá tính oxy hoa rất manh. Tính chất náy giám dán tư F2 đến At phu hợp vợi chiếu giám đo ám điên vá thế điên cực chuan cua halogen Flor tuy co ái lực e be hợn Clor nhưng do co nang lượng lien kết nho hợn vá nang lượng Hydrat hoa lợn hợn nen ván hoat đong hợn Clor . Đe thấy ro hoat tính hoa hoc cua các halogen giám tư Flo đến iod tá háy xet vái phán ứng đien hình - F2 co thế tác dung vợi háu hết các nguyen to trư O2 vá N2. - Cl2 tác dung vợi háu hết nguyen to trư O N C Ir - Br2 tác dung vợi các nguyen to giong Cl2 nhưng các phán ưng xáy ra kem mánh liet hợn. - I2 tác dung trưc tiếp vợi mot so nguyen to ít hợn. vợi cung mot nguyen to phán ưng cua các halogen xáy ra theo mọt mức đo mánh liet giám dán tư F2 đến I2. VD vợi H2 Flo cho phán ứng no vợi hydro ngay trong bong toi vá ợ nhiet đo rát tháp khi Flo con ợ thế rán váo Hydro ợ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    12    0    05-12-2020
2    20    0    05-12-2020
TÀI LIỆU HOT