TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 8

Hóa dầu là gạch nối giữa công nghiệp dầu thô và công nghiệp hóa, chế biến từ một số phân đoạn nhất định trong quá trình chưng cất dầu thô thành một số sản phẩm thô dùng trong công nghiệp hóa. | Giáo Trình Hoá Vo Cô - 99- n-1 S Na2S NazSn n 1 2 3 4. S Na2SO3 Na2S2Ũ3 c. Trạng thai tự nhiên S la nguyên tô kha phổ biến trong tự nhiên thường gap ca ở dang đơn chất va hợp chất chiếm 0 03 E nguyên tự Ớ Nhật Ý Mỹ Liên Xô. cô nhiêu mô S lơn. Cac khoang S chia lam 3 nhôm - Nhôm sulfat trông thanh phan thương chứa cac kim lôại kiêm va kiêm thô như Na2SO4 CaSO4 BaSO4. - Nhôm sulfua gôm cac sulfua kim lôai nặng như PbS galên FêS FêS2 pyrit CuS HgS ZnS Blênd FêCuS2 cancôpyrit . S côn cô trông thanh phan cua prôtit nên l2 cô trông đông thực vât. - Cac đông vị bên 32S 95 1 33S 0 74 34S 4 2 36S 0 016 cac đông vị phông xa nhan taô 31S 37S d. Ung dung Phan lơn S được sự dung vàô viêc điêu chế H2SO4 thuôc nô đên diêm thuôc nhuôm thuôc trừ sau. S la chất không thể thay thế được trông viêc lưu hôa caô su để tang tính bên va mơ rông giời han nhiêt đô chô tính đan hôi cua caô su. S hôa S vô định hình dung lam chất khư đôc trông y khôa dung chế thuôc ghê thuôc lát. ê. Điêu chê - khai thac S tự nhiên Nguyên tac la nấu nông chay S đê tach khôi ban quăng. Ngươi ta nấu nông qua hơi nươc đến 1600C rôi chô vaô lông đất dươi ap suất caô S nông chay va đươc đay lên mat đất bang không khí nên khôảng 35atm. Vơi cach nay ngươi ta cô đươc S nguyên chất đến 99 5 K. khí ị S lỏng hơi nước nỏng Ho Bích Ngọc Khọạ Họạ Học Giáo Trình Hoá Vo Cô - 100- - Thu lai S từ các chất ba cua kỹ nghệ như H2S cua nhá máỹ sán xuất khí đốt. SO2 cua nha may luyện đống kem chì atimon. Ở t0 thích hợp dung than hay khí CO đệ khử SO2 thu lai S. Thuận lợi nhất la dung khí CO ợ 5000C va cố bauxit lam xuc tac. SO2 2CO 50 C 2CO2 S bauxít Vôi H2S ngưôi ta cho hốn hợp khí nay Vôi khống khí đi qua than nống đố 0 2H2S O2 2H2O S C B. HÔP CHAT S 1 330 H 92 H 1. H2S - Cấu taố H2S cố cấu hình ệ va cấu truc phan tư tượng tự như H2O Phan tử cố cực nhưng đố phan cực kem H2O q 093D. Vì S cố đố am điện kem ốXỹ va cố kính thược tượng đối lợn nện mạt đố ệ khống đu lợn đệ taố thanh những lực hut manh giữa cac phan tử H2S vợí nhau kha .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    4    0    11-08-2020
6    3    0    11-08-2020
17    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN