TAILIEUCHUNG - Bài giảng 3: chính sách nhân sự

Vai trò của chính sách nhân sự: Tạo hướng nhìn chung cho tập thể nhân viên nhằm hướng tới đạt mục tiêu doanh nghiệp. Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động | Chính sách nhan sự1 VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH NHAN Sự Định hướng và điều chỉnh mọi hoạt động mọi quan hề nhàn sự trong hoạt động hàng ngày cUà doanh nghiềp. Đàm bào tính nhất quàn trong to chưc điều hành doành nghiềp. _ T V . 4 s a . -4 1 1 K .1. Là cớ sớ đế rà càc quyềt định nhàn sự như 11 I 1 . 171 -ị k 1 1 khền thướng ky luàt lào đông thuyền chuyền K . X 1 - 1 1 K cong tàc bo nhiềm nhàn sự. VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH NHAN Sự Tạo hướng nhìn chung cho tập the nhân viên nham hướng tới đạt muc tiêu doanh nghiêp. Tạo lới thế cạnh tranh trên thị trướng lao đọng. Tao sự cong bang đoi với moi nhan viên va co thể giữ đước nhưng ngưới lam viêc tốt cho doanh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT