TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 7

Các nghiên cứu mở đường cho ngành hóa dầu bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 (quy trình Fischer-Tropsch). Từ khi các nhiên liệu sinh học bắt đầu được chú ý đến, hóa dầu, ngành được xem như là đặc biệt "thối" và "bẩn", được đánh giá cao hơn (diesel sinh học). | Giáo Trình Hoá Vo Cô - 85 - Tiện lợi là ít hut ẩm nhưng khi cây đã đồng hoa nitơ cua NH3 thì còn lại trong đất H2SO4 làm chua đất nện nồ khồng thích hợp vơi đất cồ đồ chua cao mà chỉ thích hợp vơi đất cồ đồ kiệm caồ. San xuất Tư san pham phu trồng nha may luyện than cốc chồ NH3 suc vaồ dung dịch H2SO4 thu được NH02SO4. 2NH3 H2SO4 NH4 2SO4 AH -67 kcal ptg Nhơ nhiệt phan ưng lơn phan lơn nươc bồc hơi va muồi NH4 2SO4 kết tinh. Phan NH4NO3 35 N Phan 2 la Chưa ty lệ N caồ nhất không cồ tap chất ma cay không đồng hồa nổi hay cồ tac dung hai chồ đất nồ cồ tac dung vừa nhanh vưa bện cồ ưu điểm la chưa đồng thơi 2 iồn NH4 va NO3- thích hơp chồ mọi lồại cay mọi giai đồạn sinh trương cua cay. Nhươc điệm cua phan nay la hut am manh dệ bat lưa dệ nồ. San xuất Chồ NH3 suc vaồ dung dịch HNO3 58-60 NH3 HNO3 NH4NO3 AH -35 kcal ptg Nhơ nhiệt phan ứng 1 phan lơn nươc bay hơi chồ 1 chat lồng nồng chức 98 NH4NO3 sau đồ kết tinh va sấy khồ bang hơi nồng từ 105-1100C 1200C đệ tranh nồ rồi chồ vaồ baồ đặc biệt đổ chồng am. 2. Phân lân a. Vai trò của P đối với thực vật P rat can thiết chồ cay đăc biệt la khi cay mơi lơn va trồng thơi ky ra qua va hat. Thực vật can P đệ taồ thanh chất prồtệin la chất cơ sơ cua tế baồ. P cồ tac dung lam chồ rệ phat triền cay cứng cap hơn. Đay đu P thì cay trương thanh nhanh chồng ra hồa kết qua sơm cay sai qua. Thiếu P thì cay mệm đi la xanh trơ thanh đồ sự ra hồa chín bị chạm trệ đi. Nang suat mua mang tang lện nhơ phan đam cồn chất lương cua nồng pham nhơ phan lan. b. Các phan lan quan trong Cay chỉ đồng hồa đươc P cua đất khi P ơ dang hơp chất vồ cơ va dươi trang thai dung dịch trồng đất. Nguyện tac chung điệu chế phan lan la dung phan ứng hồa hồc biến quăng phồtphồnic cồ trồng tư nhiên Ca3 PO4 2 . thanh phồtphat đơn gian hay phưc tap tan đươc. Hò Bích Ngòc Khoa Hòa Hoc Giáo Trình Hoá Vo Cô - 86- Giá trị cua phân lân được biểu thị bằng tỷ lệ P2O5 tan được trong nước và trong amoni xitrat phân tan trong nước H3PO4 Ca H2PO4 2 phân khong tan trong nước .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN