TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 6

Dầu thô và khí tự nhiên là những hợp chất hyđrocacbon, vì thế hóa dầu nghiên cứu về cách tổng hợp các hợp chất hyđrocabon từ thành phần của dầu thô và khí tự nhiên. Sản xuất nhiên liệu cho các động cơ là thí dụ điển hình nhất cho ngành hóa dầu. | Giáo Trình Hoá Vo Cô - 71 - - Hoa tính Do độ ben liên kết nhỏ phân tử e độc thân nên NO2 kém bền ở 150OC bị phân huy theo phân ửng 2NO2 2NO O2 vâ đến 6000C thì phân huy hoân toân. NO 2 lâ chất oxy hóâ mạnh co hoạt tính hóâ hoc câo _ C . S P co thề chây tiếp tục trong NO2 khi co xuc tâc Pt Ni NO2 dê bị khử vé NH3 . C NO2 2CO2 N2 Ạ NO2 co thề tửởng tâc vởi 1 sô nguyên tô khong kim loâi vâ kim loâi oxy hóâ CO thânh CO2 SO2 thânh SO3. NO2 2Cu Cu2O noT NO2 CO CO2 NO no2 SO2 SO3 NO ậVớì H2 2NO2 7H2 x 2NH3T 4H2O Tính khử Thê hiện khi tâc dung vởi những chất oxy hóâ mânh Cl2 2NO2 2ClNO2 cloruâ nitroni O3 2NO2 N2O5 O2 H2O2 2NO2 2HNO3 Câc oxyt NO2 vâ N2O4 tửởng tâc vởi nửởc tâo âxit nitrở vâ âxit nitric vởi kiêm tâo muoi nitrit vâ nitrât NO2 H2O HNO2 HNO3 2NO2 2NâOH NâNO2 NâNO3 H2O Vì vây NO2 vâ N2O4 lâ ânhydrit hon tâp cuâ âcid nitrở vâ âxit nitric b. Điều chế - Trong phong thí nghiêm cho Cu tâc dụng vởi HNO3 đâc Cu 4HNO3 đ Cu NO3 2 NO2T 2H2O - Trong cong nghiêp NO2 lâ sân phâm trung giân đê điêu chế HNO3 đửởc tâo nên khi cho NO tâc dung vởi oxy. 5. Acit nitric HNO3 Trong HNO3 N ở mửc oxy hóâ 5 phân tử co cấu tâo phâng H 102 0 0 96A 0 O 1 41A 0 Ho Bích Ngọc Khoa Hoa Học Giáo Trình Hoá Vo Cô - 72- 1140 O a. Ly tính HNO3 nguyên chất là chất lỏng không màu bóc khói mạnh trong không khí d 1 52 Tnc0 -41 50C Ts0 830C HNO3 68 4 là dung dịch đàng phí sôi ở 121 90C Acid nitric tàn vô hạn trong nưởc ạcid bàn trên thị trưởng thưởng chứà 70 HNO3 nếu đàc hởn nưà nô sê bôc khôi càn thàn khi sư dung HNO3 vì nô rởi vào chỏ nào thì càc mô liên kết tế bào bị phà vở gày bông nàng . b. Hóa tính HNO3 là chất kêm bên. Dưởi tàc dung củà ành sàng và nhiêt nô bị phàn huy chàm 4HNO3 2H2O 4NO2T O2T Vì vày HNO3 đê làu thưởng cô màu vàng dô cô chứà NO2 . - Tính oxy hôà Trong HNO3 N ở mức oxy hôà 5 càô nhất nên tính chất hôà hoc đàc trưng củà HNO3 là tính oxy hôà NO3- 4H 3ê- NO 2H2O E0 0 96v Tuy thêô hôàt tính chất khử nông đô HNO3 điêu kiên phàn ưng mà nô bị khư vê càc mưc oxy hôà khàc nhàu hno3 hno2 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    3    0    09-08-2020
10    4    0    09-08-2020
153    4    0    09-08-2020
3    3    0    09-08-2020
6    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN