TAILIEUCHUNG - Lập kế hoạch thôn xã

Kế hoạch là thiết kế trước các bước đi cho hoạt động tương lai để đạt được mục tiêu đã xác định thông qua việc sử dụng tối ưu các nguồn lực đã có và sẽ được khai thác. | TIẾP CẬN VẤN ĐỀ LẬP KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA Tại sao phải lập kế hoạch? Kế hoạch là gì? Cộng đồng là gì? Tại sao phải dựa vào cộng đồng? Làm thế nào để lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các cấp: Thôn-Xã-Huyện? Copyright @ by Nguyen Quang Phuc - HCE Tại sao phải lập kế hoạch? Ý tưởng và mong muốn là vô hạn Nguồn lực có hạn Lập kế hoạch là để xác định: Làm gì? Ai làm? Khi nào làm? Khi nào kết thúc? Mục tiêu là gì? Phương pháp? . Copyright @ by Nguyen Quang Phuc - HCE Kế hoạch là gì? Kế hoạch là thiết kế trước các bước đi cho hoạt động tương lai để đạt được mục tiêu đã xác định thông qua việc sử dụng tối ưu các nguồn lực đã có và sẽ được khai thác Copyright @ by Nguyen Quang Phuc - HCE Cộng đồng là gì? "Cộng đồng" chúng ta ý nói tất cả người dân sống trong một khu vực nông thôn cụ thể - đa số và thiểu số, người già và trẻ, đàn ông và đàn bà, người giàu và người nghèo Copyright @ by Nguyen Quang Phuc - HCE Tại sao phải dựa vào cộng đồng? Vì phát triển là một quá trình thay đổi có chủ ý, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương Lập kế hoạch phát triển KT-XH là CHO người dân Copyright @ by Nguyen Quang Phuc - HCE Cộng đồng là cơ sở lập kế hoạch, vì: Họ biết rõ những khó khăn và nhu cầu của mình; Họ quản lý nguồn tài nguyên như đất đai, nguồn nước, các yếu tố đầu vào khác tại địa phương; Kỹ năng, truyền thống, kiến thức và năng lực của họ là tiềm năng chính để phát triển; và Sự cam kết của họ là sự sống còn của các chương trình phát triển Copyright @ by Nguyen Quang Phuc - HCE Lập kế hoạch có sự tham gia? Thực hiện chủ trường: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra Huy động tối đa các nguồn lực trong dân Xác định chính xác vấn đề và giải pháp Phát huy tính dân chủ Nâng cao nhận thức của người dân Kết nối ý tưởng và thực tiễn giữa các cấp Copyright @ by Nguyen Quang Phuc - HCE Nguyên tắc thực hiện Nguồn lực, nhu cầu, sáng kiến, sự tham gia của người dân phải thể hiện trong kế hoạch Người dân tham giá đánh giá các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    13-08-2020
2    4    0    13-08-2020
8    2    0    13-08-2020
12    3    0    13-08-2020
4    8    0    13-08-2020
6    9    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN