TAILIEUCHUNG - Thực trạng việc tổ chức dạy và học môn Vật Lý trong các trường Đại học, cao đẳng Y được hiện nay

Chuyên ngành Vật lý – Lý sinh đã được đưa vào giảng dạy trong gần 100 trường đại học, cao đẳng Y, Dược, Điều dưỡng trên toàn quốc. Chuyên ngành này được giảng dạy cho các hệ: chính quy, chuyên tu, tại chức, ở tất cả các bậc học: cao đẳng, đại học và sau đại học. Môn học này cũng còn được giảng dạy tại khoa Sinh các trường ĐH Tổng hợp, Sư phạm, Nông Lâm. | Nguyễn Minh Tân Đại học Thái Nguyên Nội dung: 1. Tổng quan về việc tổ chức dạy và học môn Vật lý trong các trường đại học - cao đẳng y dược hiện nay 2. Vai trò, vị trí của môn Vật lý trong các trường đại học Y - Dược 3. Sự cần thiết và định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lý - Lý sinh y học 4. Một vài đề xuất của tác giả nhằm góp phần đổi mới hoạt động dạy và học môn Vật lý - Lý sinh tại trường đại học Y Dược Thái Nguyên. 1. Tổng quan về việc tổ chức dạy và học môn Vật lý trong các trường đại học - cao đẳng Y - Dược hiện nay * Chuyên ngành Vật lý – Lý sinh đã được đưa vào giảng dạy trong gần 100 trường đại học, cao đẳng Y, Dược, Điều dưỡng trên toàn quốc * Chuyên ngành này được giảng dạy cho các hệ: chính quy, chuyên tu, tại chức, ở tất cả các bậc học: cao đẳng, đại học và sau đại học. * Môn học này cũng còn được giảng dạy tại khoa Sinh các trường ĐH Tổng hợp, Sư phạm, Nông Lâm. Điều đó khẳng định: nhu cầu XH về chuyên ngành này là rất lớn. Cụ thể .

TÀI LIỆU HOT