TAILIEUCHUNG - Chương 6: Tính toán tuyến thông tin vệ tinh

Tham khảo tài liệu 'chương 6: tính toán tuyến thông tin vệ tinh', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 86 CHƯƠNG 6 TÍNH TOAN TUYẾN THÔNG TIN VỆ TINH TÍNH TOAN TUYẾN THÔNG TIN VỆ TINH . Cac thông sế cần cho tính toan Cấu hình trạm mặt đất cần chon chu yếu là các tham sổ Loại anten đuòng kính hiếu suất hế sổ phấm chất nhiết độ tạp ấm . Cổng suất mày phát. Viếc tính toàn se dua trến một sổ già thiết cho trudc nhu Chất luợng tín hiếu yếu cấu. Các tham sổ suy hao. Hế sổ du tru. Cac tham sổ su dung trong tính toan thiết kế co thế phấn chia theo thanh phấn hế thổng liến quan nhu . Tram mặt đẩt Vị trí địa ly cua tram tính toan cac tham sổ nhu suy hao do mua goc nhìn vế tinh cu ly thổng tin suy hao đuỢng truyến. Muc cổng suất phat xa đặng huỢng tuợng đuợng EIRP_Equivalent Isotropic Radiated Power cổng suất phat xa hế sổ phấm chất Ge Te cua tram. Nhiết đổ tap ấm hế thổng liến quan tỢi đổ nhay va hế sổ phấm chất. Anh huỢng cua tap ấm điếu chế bến trong tỢi ty sổ tín hiếu trến tap ấm. Cac đặc điếm cua thiết bị suy hao fiđỢ suy hao phấn cuc anten đặc tính bổ loc . đế biết hế sổ du tru kết nổi. . Vệ tinh Vị trí cua vế tinh trến quy đao. Muc EIRP cua vế tinh hế sổ phấm chất cua vế tinh. Bàng thổng may phat đap dang phấn cuc dai tấn lam viếc. Mất đổ thổng luỢng bao hoa. Muc lui cổng suất đấu vao IBO đấu ra OBO . . Tính toan cự ly thông tin goc ngầng va goc phương vị cua anten trạm mặt đầt . Cự ly thông tin Trong đo 30 la goc Ợ tấm đổ . d la khoang cach tu tram mặt đất đến vế tinh km . Re la ban kính Trai đất Re 6378 km. r la ban kính quy đao vế tinh địa tĩnh r . 87 Hình . Các tham sổ cua đưòng truyền trạm mặt đất - vệ tinh. Goc ỏ tâm 3 đuợc tính theo công thức cos 3 0 cos ộ cos ALe Vỏi ộ là vĩ đô cua trạm mặt đât đô . ALe là hiệu kinh đô đông cua vệ tinh vỏi trạm mặt đât ALe Ls - Le . Khoàng càch tứ trạm mặt đât đện vệ tinh tính theo công thức d 7 rr R2 - 2rRe cos30 km . Tỉnh toán góc ngẩng và gocphương vị Goc phứỏng vị là goc tạo bỏi đuỏng kinh tuyện đi qua trạm mặt đât vỏi đuỏng thặng nôi điệ m đặt tràm mặt đât vỏi điệ m .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    5    0    13-08-2020
187    6    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
16    3    0    13-08-2020
57    3    0    13-08-2020
20    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    14    0