TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 5

Hóa dầu (tiếng Anh:Petrolchemistry) là ngành hóa của những sản phẩm từ dầu thô và khí tự nhiên. | Giáo Trình Hoá Vo Cô - 57- NO có the ứng với hai công thức H2SiO4 acid orto silicic và H2SÌO3 acid meta silicic . Thức tế SiO44- có rất phó biến va trong moi hớp chất cua Si vớí oxy Si luôn luôn co sOO phoi trí 4 chứ khong phai 3 nến cong thức H4SiO4 đứớc cong nhận la đáng tin cạy hớn. - Acid silicic co thế ton tai dứớí dang đớn phan tứ tự do H4SiO4 ớ trong dung dịch nhứng nhứng phan tử đo dế ngứng tu với nhau mất bớt nứớc tao thanh những hat lớn hớn cho dung dịch keo. n HO OH Si OH OH HO OH Si OH O H2O OH n-1 Dung dịch keo cua acid silicic la một chất long đặc biệt trong snot dung kính hiến vi cung khong the phat hiên đứớc hat keo. Dung dịch keo chỉ ton tai trong mọt thới gian nhất định vì ớ trong đo phan ứng ngứng tu van tiep dien nhứng nhom -OH nấm giứa cấc mach co the tứớng tấc vớí nhau tao nen nhứng phấn tứ ba chieu lớn hớn chứa ít nứớc hớn vấ co mach nhanh. Khi kích thứớc cua nhứng hat keo vứớt mOt giớí han nấo đo dung dịch keo đong tu. Tuy theo nhứng đieu kiẹn xay ra trong qua trình đong tu đo acid silicic hoặc lang xuong dứới dang kết tua tho khong tan cO cong thức chung lấ hay đong lai thanh khoi giong nhứ thach goị lấ gel. Qua trình ngứng tu tiếp tuc xay ra cho đến khi tao nen sấn phấm cuoi cung lấ SiO2 vO định hình. Sấy kho gel trong khOng khí ta đứớc mOt vất lieu xop lấ silicagel cO kha nấng hấp thu lớn. - Acid silicic lấ acid rất yếu k1 10-10 nen no de dấng tao nen khi cho muoi natrisilitcat tấc dung với acid rất yếu nhứ acid carbonic hay khi thuy phấn nhứng hớp chất cua Si 4 nhứ SiCl4 SiH4. Ho Bích Ngọc Khoa Hoa Học Giáo Trình Hoá Vo Cô - 58- 3. Silicat Trong sô các silicat chỉ co silicat kim loại kiềm là tan được. Silicat kim loại kiềm trong suot như thủy tinh va khong tan trong nưôc lanh nhưng tan trong nưôc nong nền goi la thủy tinh tan. Dung dịch cang nhôt khi co nong đo cang cao dung dịch đậm đặc của xatri silicat được goị la thủy tinh long. No được dủng đề tam vai va go lam cho những vât liềủ nay khong chay dủng lam ho dan thủy tinh va

TÀI LIỆU LIÊN QUAN