TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 4

Chương 5 Quá trình Oxy hóa - Những đặc trưng về quá trình oxy hóa - Sự Oxy hóa chuỗi gốc - Oxy hóa với xúc tác dị thể | Giáo Trình Hoá Vo Cô - 43 - CHƯƠNG V CAC NGUYÊN TO PHAN NHOM IVA I. NHAN XÉT CHUNG Nhóm IVA gom các nguyên tô Carbon C Silic Si Germani Ge thiếc Sn chì Pb . Quan trong nhát lá C vá Si vì C lá nguyên tó cơ sở trong lĩnh vực sinh vát vá Si lá nguyên to cơ sơ trong lĩnh vực khoáng vát. - Một vái tính chát cu á các nguyên to phán nhom IVA. C Si Gê Sn Pb Z 6 14 32 50 82 Cấu hình ê Hê 2s22 Nê 3s23 Ar 3d104s2 Kr 4d105s2 Xê 4f145d106 R nguyên tự kl p2 p2 4p2 5p2 s26p2 A0 0 77 1 34 1 39 1 58 1 75 R cọng hoá trì A0 0 77 1 17 1 22 1 40 1 46 R ion M2 - - 0 65 1 02 1 26 R ion M4 - 0 34 0 44 0 67 0 76 E ion hoá I 259 6 188 0 182 0 169 3 171 0 kcál ntg 562 2 379 6 367 4 337 4 346 0 E ion hoá II 1104 0 717 7 789 0 703 2 376 4 kcál ntg 1487 0 1041 0 1050 0 939 1 975 9 E ion hoá III 2 5 1 8 1 8 1 8 1 8 kcál ntg - - 0 05 -0 136 -0 126 E ion hoá IV 3 52 kc 2 42 5 32 7 30 Sn tg 11 34 kcál ntg 3750 1415 937 232 327 Đo ám điên ọE4 E V kho i lựỢngriêng g cm3 T0nc 0C T0s 00C - 3250 2850 2620 1745 - Cáu hình ê hoá trì ns2np2 Do tong náng lựơng ion hoá khá lơn nên chung kho mát 4ê hoá trì đê táo M4 . Mát khác đo ám điên vá ái lực điên tử cung chứá đu lơn nên chung khong thê kêt hơp thêm 4ê táo M4 -. Ho Bích Ngọc Khoa Hoa Học Giáo Trình Hoá Vo Cô - 44- Muon đạt cấu hình e ben những nguyên tử nguyên tô IVA tạo nên những cặp e chung cuạ liên kêt công hoấ trị vạ trong cấc hợp chất chung cô những mữc oxy hoấ -4 2 4. Trong cấc mức oxy hoấ dữông đặc trững khuynh hữông cho mức 4 giấm xuong vấ khuynh hữông cho mữc 2 tặng từ C đến Pb. Nấng lữỢng cua liên kết E-X thữông giấm xuong theo trặt tử Si-X GeX SnX Pb-X X hấlogen . Con từ C đến Si Ee-x trong nhiêu trữông hợp X F Cl O. lấi tấng lên mấc du Si co bấn kính nguyên tữ lôn hôn C sỢ dĩ vấy vì những nguyên to Si Ge Sn ợ trang thấi lấi hoấ sp2 co khấ nấng tấo liên kêt n cho kiêu p d giữấ cấp e tử do cuấ những nguyên tữ F Cl O. vôi orbitấl d trong cuấ những nguyên tữ Si Ge Sn trong khi C khong co orbitấl d nên khong co khấ nấng đo. Tuy nhiên C co khấ nấng

TÀI LIỆU HOT