TAILIEUCHUNG - Sơ lược về lập trình web với Servlet và Jsp

Có nhiều phương pháp để xây dựng một ứng dụng web động như: sử dụng công nghệ Php, , Java(servlet/jsp), Để xây dựng web bằng công nghệ Java thì phải có hiểu biết về Jsp, Servlet và mô hình MVC. Bài viết này giới thiệu tổng quát về Jsp, Servlet, và mô hình MVC. | Sơ lược về lập trình web với Servlet và Jsp Nguyễn Hoàng Hùng 5/2010 Nội dung Giới thiệu chung Giới thiệu về Servlet Giới thiệu về Jsp Mô hình MVC 1 Mô hình MVC 2 Tổng kết. Giới thiệu chung Có nhiều phương pháp để xây dựng một ứng dụng web động như: sử dụng công nghệ Php, , Java(servlet/jsp), Để xây dựng web bằng công nghệ Java thì phải có hiểu biết về Jsp, Servlet và mô hình MVC. Bài viết này giới thiệu tổng quát về Jsp, Servlet, và mô hình MVC. Giới thiệu về Servlet Servlet là gì ? Servlet là một lớp Java ở phía server được thiết kế để xử lý những yêu cầu HTTP từ phía client và sinh ra nội dung động trả về cho client. Ví dụ về Servlet Ví dụ: public class HelloWorld extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { PrintWriter out = (); ("\n" + "Hello World\n" + "\n" + "Hello World\n" + "

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    09-08-2020
3    8    0    09-08-2020