TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 3

Chương 3 Tổng hợp trên cơ sở Oxyt Cacbon Chương 4 Quá trình Halogen hóa - Những đặc trưng chung của công nghệ Halogen hóa - Các quá trình clo hóa | Giáo Trình Hoá Vo Cô - 29- - Be OH 2 và Mg OH 2 rất ít tan trong nước Ca OH 2 tương đối. ít tan các hydroxyd con lai tan nhiếu trong nước. Khi kết tinh tư dung dịch chung thương ơ dang hydrat tinh thế khong mau cua Be va Ca ơ dang M OH con cua Sr va Ba la M OH . - Kem bến nhiệt khi đun nong chung mat nước biến thanh bến nhiệt tang Mg OH 2 mat nước ơ 150oC con Ba OH 2 ơ 1000oC. b. Hóa tính Trong dung dịch chung la những baz va tính baz tang từ Bế OH 2 đến Ba OH 2 riếng Be OH 2 con tan đươc trong dung dịch đậm đặc hydroxyd hay carbonat kim loại kiếm Be OH 2 2NaOH Na2 Be OH 4 c. Điều che - Be OH 2 Mg OH 2 cho kiếm tac dung vơi dung dịch muôi tương ưng BeCl2 2NaOH Be OH 2ị 2NaCl - Sr OH 2 Ba OH 2 Ca OH 2 cho oxyd tac dung vơi nươc. 4. Muôi Muoi cua kim loai kiếm tho đếu ơ dang tinh thế trong dung dịch phan ly hoan toan thanh ion. Cac ion kim loai kiếm tho cung khong mau. Trong cac muôi kim loai kiếm tho - Cac muoi clorua bromua lodua acetat sulfua cyanua va thiocyanat đếu dế tan. - Muoi florua kho tan trừ BeF2 dế tan . - Muoi sulfat cua Be va Mg tan nhiếu con cac sulfat khac ít tan ít tan nhất la BaSO4. - Cac muôi cromat oxalat phosphat va carbonat đếu ít tan. Độ tan cua cac muoi phu thuộc vao 2 yếu to nang lương mang lươi cua tinh thế muoi va nang lương hydrat hoa cua cation Đoi vơi muoi cua anion co kích thươc nho r- nho yếu to quyết định đến đo tan la nang lương mang lươi đo tan tang khi r tang Ví du Tư CaF2 đến BaF2 đo tan tang KCai CaF2 BaF2 E ang lươi pg 624 566 Ho Bích Ngọc Khoa Hoa Học Giáo Trình Hoá Vo Cô - 30- Đối. với muôi cua anion co kích thước lớn r- lôn yếu tô quyết định đến độ tan la nang lướng hydrat hôa nang lướng mang lưới xem như không đôi vì r tang không đang kế Sô với r- nen r r- cônst đô tan tang khi r nhô nang lướng hydrat hôa lớn Ví du Tư CaSO4 đến BaSO4 đô tan giam Ehydrat hôa KCal ptg Ca2 377 Sr2 Ba2 308 Ho Bích Ngọc Khoa Hoa Học Giáo Trình Hoá Vo Cô - 31 - CHƯƠNG IV CAC NGUYÊN TO PHAN NHOM IIIa I. NHAN XÉT CHUNG B Al Ga

TÀI LIỆU LIÊN QUAN