TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 2

Chương 2 Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa - Giới thiệu chung - Phân loại các phản ứng hydro hóa - đề hydro hóa - Cơ sở lý thuyết các quá trình - Hóa học và công nghệ của quá trình Dehydro hóa | Giáo Trình Hoá Vo Cô - 15 - CHƯƠNG II KIM LOAI KIỀM I. NHẬN XÉT CHUNG Nhóm IA kim loại kiềm gom các nguyên tô Liti Li Natri Na Kali K Rubidi Rb Cêsi Cs vá Franci Fr . Fr la nguyên tó phóng xa tự nhiên - nguyên tó quan trong nhat la Na. - Mót vai tính chat cua kim loai kiêm Li Na K Rb Cs Só thự tự Z 3 11 19 37 55 Cau hình ê Hê 2s Nê 3s Ar 4s Nê 5s Nê 6s Rntự A0 1 1 1 1 1 RIon M A0 1 52 1 86 2 27 2 48 2 66 EIon hóa I kcal ntg 0 60 0 95 1 33 1 48 1 69 EIon hóa II kcal ntg 124 118 100 95 91 Đó am điên 1790 1090 735 634 579 Thê oxi hóa - 1 0 0 9 0 8 0 8 0 7 khự 9M M V -3 05 -2 71 -2 93 -2 99 -3 02 Khói lựởng riêng g cỊỊồl 0 53 0 97 0 86 1 53 1 87 Tónc óC Iong 139 0 97 8 63 6 39 0 28 4 Tos oC 1370 0 883 0 760 696 685 Nang lựởng hydrat hóa -119 -93 -73 -67 -59 Cau hình ê hóa trị ns1 dê mat ê để trở thanh Ion M M - 1ê- M nên chung la những kim loai manh nhat trong tat ca cac kim loai va trong moi hởp chat chung chỉ có mực oxy hóa 1. Đi tự trên xuóng dựởi sô lởp ê va ban kính nguyên tự tang nên kha nang nhựởng ê tang tính kim loai tang chung thựởng cho liên kêt ion nhat la vởi cac nguyên tó khóng kim loai cua nhóm VIA VIIA chung chỉ cho liên kêt cóng hóa trị trong cac hởp chat có kiêu MR R góc hựu cở trong cac phan tự Li2 Na2 K2 Rb2 Cs2 ton tai ở trang thai khí. So vởi nhóm nguyên tó khac nhóm kim loai kiêm có nhiêu tính chat gióng nhau hởn va nhựng tính chat nay biên đoi đêu đặn từ Li đên Fr Li chiêm vị trí hởi đặc biêt hởn so vởi cac kim loai kiêm khac . Ho Bích Ngọc Khoa Hoa Học Giáo Trình Hoá Vo Cô - 16 - II. ĐƠN CHAT 1. ly tính - Các kim loại kiềm có màu trang bạc Cs có màu vàng có ánh kim rất mạnh ánh kim đó biến mất nhanh chóng khi kim loại tiếp xuc với khóng khí. - Các kim lóài kiềm đều có 1 kiến truc tinh thề gióng nhau là kiều láp phướng tàm khói cớ cấu kềm chát chề nhát tróng các cớ cấu củà kim lóái nền kim lóái kiềm đều nhề mềm Li Nà K nhề hớn nước có Tónc Tós tướng đói thấp và giám dàn từ Li đến Cs dó liền kết kim lóài yếu và liền kết đó càng yếu khi kích thước

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    14-08-2020
6    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN