TAILIEUCHUNG - Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 1

Chương 1 Quá trình ALKYL hóa - Đặc trưng của quá trình ALKYL hóa - ALKYL hóa theo nguyên tử Cacbon - ALKYL hóa theo nguyên tử Oxy, lưu huỳnh và Nitơ | TRƯỜNG ĐẠI HOC ĐÀ LẠT GIÁO TRÌNH HÓÀ VÓ CỜ B HÓ BÍCH NGÓC 2000 Giáo Trình Hoá Vo Cô - 2- MỤC LỤC CHƯƠNG I ĐỊNH LUẬT TUAN HOÀN VÀ HỆ THONG TUAN HOÀN CÁC NGUYEN TO HOÀ hoc. .4 I ĐINH LUẬT TUAN 1 Phát biểu .4 2. Ynghĩá cUá định luát tuán hoán .5 II. HỆ THONG TUÀN 1. Cấu trUc hể thong tuán hoán theo thuyết cấu táo nguyên tử .6 2. Mo tá báng hể thong tuán hoán 110 nguyên tố .7 III. MỌT so cÀc tính chát tuàn hOàn cuà các NGUYEN 1. Bán kính nguyên tử .8 2. Náng lửỢng Ion hóá .10 3. Ái lửc điên tử .11 4. ĐỌ ám điên .12 5. Sô oxy hoá .14 CHƯƠNG II KIM LOÀI I. NHẬN XET II. ĐƠN 1. ly tính .16 2. Hóá tính .16 3. Tráng thái tự nhiên .18 4. Điêu chế .18 5. Ưng dung .19 III. HƠP 1. Oxyd .19 2. Pêroxyd vá supêroxyd .19 3. Hydroxyd .20 4. Muoi .21 CHƯƠNG III KIM LOÀI KIEM I. NHẬN XET II. ĐƠN 1. Tính chất .24 2. Tráng thái tự nhiên .26 3. Ưng dung .26 4. Điêu chê .26 III. HƠP 1. Oxyd .27 2. Pêroxyd .28 3. Hydroxyd .28 4. Muoi .29 CHƯƠNG IV CÁC NGUYEN TO PHÁN NHOM I. NHẬN XET II. Á. ĐƠN B. HƠP Ho Bích Ngọc Khoa Hoa Học Giáo Trình Hoa. Vo Cô - 3 - III. A. ĐƠN B. HƠP CHƯƠNG V CÁC NGUYÊN TÔ PHAN NHÔM I. NHẠN XÊT II. A. ĐƠN B. HƠP III. Á. ĐƠN B. HƠP CHƯƠNG VI CÁC NGUYÊN TÔ PHÁN NHÔM I. NHẠN XÊT II. Á. ĐƠN B. HƠP III. Á. ĐƠN B. HƠP C. PHÁN LÁN VÁ PHÁN CHƯƠNG VII CÁC NGUYÊN TÔ PHÁN NHÔM I. NHẠN XÊT II. Á. ĐƠN B. HƠP III. LƯU Á. ĐƠN B. HƠP CHƯƠNG VIII CÁC NGUYÊN TÔ PHÁN NHÔM Á. I. ĐÁC ĐIÊM CÁU TẠÔ NGUYÊN II. ĐƠN B. I. ĐÁC TÍNH II. ĐƠN III. HƠP CHÁT. 117 CHƯƠNG IX ĐẠI CƯƠNG VÊ NGUYÊN TÔ CHUYÊN I. CÁU TẠÔ NGUYÊN TƯ VÁ VỊ TRÍ CÁC NGUYÊN II. ĐÁC TÍNH Ho

TÀI LIỆU LIÊN QUAN