TAILIEUCHUNG - 92 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học

Tham khảo tài liệu '92 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường Phan Bội Châu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC To Sinh-Thể 1 Thành phần kiểu gen của mỗi quần thể có tính a Vừa đa dang vừa đặc trưng b Vừa đa dang vừa đặc trưng vừa ổn định c Đa dạng phát triển ổn định và đặc trưng d Đặc trưng và ổn định 2 Điểm thể hiện trong quần thể tự phối là a Không xảy ra sự giao phối ngẫu nhiên b Thiếu mối quan hệ thích ứng lẫn nhau về mặt sinh sản. c Ít bộc lộ tính chất là một tổ chức tự nhiên so với quần thể giao phối. d Cả a b c đều đúng 3 Về mặt di truyền học quần thể được phân chia thành a Quần thể cùng loài và quần thể khác loài. b Quần thể một năm và quần thể nhiều năm. c Quần thể sinh học và quần thể di truyền. d Quần thể tự phối và quần thể giao phối 4 Số thể dị hợp ngày càng giảm thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy ở a Quần thể giao phối b Quần thể tự phối c Ở loài sinh sản sinh dưỡng d Ở loài sở hữu tính 5 Trong quần thể giao phối khi đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ phân bố các kiểu hình có thể lần lượt suy ra a Vốn gen của quần thể b Tỉ lệ các kiểu gen tương ứng c Tần số tương đối của các alen và tỉ lệ các kiểu gen. d Tỉ lệ kiểu gen và tần số tương ứng của các alen. 6 Quần thể giao phối là nhóm các cá thể A trải qua nhiều thế hệ đã cùng chung sống trong khoảng không gian xác định trong đó các cá thể B với nhau và được C ở mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận thuộc cùng loài đó. a A cùng loài B quan hệ C cách ly b A khác loài B giao phối tự do C trao đỏi c A cùng loài B giao phối tự do C cách ly d A cùng loài B tác đông qua lại C tiếp xúc 7 Nội dung của định luật Hacđi - Vanbec Trong những điều kiện nhất định thì lòng của A tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng B từ thế hệ này sang thế hệ khác. a A quần thể giao phối B thay đổi liên tục b A quần thể tự phối B thay đổi liên tục c A quần thể giao phối B duy trì không đổi d A quần thể tự phối B duy trì không đổi. 8 Về mặt lí luận định luật Hacdi - Vanbec có ý nghĩa a Giúp giải thích quá trình hình thành nhiều loài mới từ một loài ban đầu. b Tạo cơ sở

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN