TAILIEUCHUNG - Đề thi THPT giải Toán trên máy tính

Kì thi hoc5 sinh giỏi là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh. Dưới đây là đề thi học sinh giỏi giải Toán trên máy cầm tay THPT giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. | MAY TINH Vn - 570MS ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH KHOA HỌC CẤP TỈNH - THÀNH PHỐ sở GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP .HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI MÁY TÍNH KHOA HỌC TUYÊN học SINH GIỎI BẬC THPT năm học 2004 - 2005 30 01 2005 Thời gian 60 phút 1 Tìm các ước nguyên tô của sô A 17513 19573 23693 ĐS 37 103 647 2 Tìm số lớn nhất trong các số tự nhiên có dạng la 2b3c4d Mà chia hết cho 13 ĐS 19293846 3 Tìm một nghiệm gần đúng với 6 chữ sô thập phân của phương trình 2x5 - 2 cos x 1 0 ĐS 4 Tìm các nghiệm gần đúng bằng độ phút giây của phương trình cos x - 4sin x 8 sin3 x 0 0o x 90o ĐS 34 12 50 16o39 14 5 Cho sin x y x K Và cos y 0 y y- 2 _ _ sin2 x 2y - cos3 2x y K Tính B ---AA ---22 gần đúng với tg x2 y2 cotg xx -y2 s 6 chữ sô thập phân. ĐS 6 Cho hình thang cân ABCD có AB song với CD AB 5 BC 12 AC 15. a Tính góc ABC độ phút giây ĐS 117 o 49 5 b Tính diện tích hình thang ABCD gần đúng với 6 chữ sô 1 thập phân ĐS 7 Cho tam giác ABC vuông tại A có AB 2 AC 4 và D là trung điểm của BC I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ACD. Tính IJ gần đúng với 6 chữ sô thập phân. ĐS 8 Tìm một sô tự nhiên X biết lập phương của nó có tận cùng làbôn chữ sô 1 ĐS 8471 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CHÍ MINH ĐỀ THI MÁY TÍNH KHOA HỌC TUYÊN học sinh GIỎI BẬC THPT năm học 2003 - 2004 tháng 01 2004 Thời gian 60 phút 1 Tìm ƯCLN và BCNN của 2 sô 12081839 và 15189363 ĐS ƯCLN 26789 BCNN 6850402713 2 Tìm sô dư khi chia 17659427 cho 293 ĐS 52 3 Tìm các nghiệm thuộc khoảng 0 7Ĩ gần đúng với 6 chữ sô thập phân của phương trình tg3x tg 2x tgx ĐS 4 Tìm một ngiệm dương gần đúng với 6 chữ sô thập phân của phương trình x6 2 x - 4 0 ĐS 5 Cho hình chữ nhật ABCD .Vẽ đường cao BH trong tam giác ABC. Cho BH góc BA C 38040 a Tính diện tích ABCD gần đúng với 5 chữ sô thập phân ĐS 5 b Tìm độ dài AC gần đúng với 5 chữ sô thập phân ĐS AC V

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN