TAILIEUCHUNG - Đề tài " Các loại rau ăn lá "

Nhóm rau ăn lá là nhóm rau chiếm tỷ trọng lớn trong các loại rau được sử dụng ở nước ta | Đe tài Các loai rau an lá MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ RAU ĂN Chương 2 CÁI . Giơi . Nguon gOC phán bô vá phán . Yệu cáu đOi vơi điệu kiện ngoai . Đác điếm thực . Sự hình thánh Thánh phán hóa Thu hoach chế biến vá báo Kim Chương 3 RAU MO Phán Đác điếm sinh Thánh phán hoa Thu Chế biến vá báo Chương 4 RAU MO Phán Đác điếm sinh Thánh phán hoa Thu Chế biến nươc rau Chương 5 Giơi thiếu Nguon goc phán bo phán Yếu cáu đoi vơi điếu kiến ngoai Đác điếm thưc Thánh phán hoa học vá dinh Thu hoach chế biến vá báo quán . Sán phám chế biến tư cáy Chương 6 Giơi thiếu MOt sO loai nấm tiếu 1 Đe tai Cac loai rau an la Nấm Nấm bao Nấm đông Nấm Nhưng biến đổi của nấm sau thu Bao quan Các san phẩm chế biến tư KẾT TÀI LIẾU THAM 2 Đe tài Các loai rau an lá Chương 1 GIỚI THIÊU VÊ RAU An LA Nhom rau án lá lá nhom rau chiếm tỉ trong lớn trong các loai rau được sử dung ở nước ta. Nhom rau náy gom nhiếu loại cáy thuộc các ho thực vật khác nhau ho hoa chư tháp cái báp các loai cái. ho rau Dến ho Bìm bìm ho hoa Tán. Rau án lá dế trong giáu vitamin nhất lá vitamin C caroten khoáng giáu chất xở giúp điếu hòa chực nang của bo máy tiếu hoa chửa tưởng đoi nhiếu calories vá ngon nhất khi con tưởi. Rau án lá co thế trong quanh nám khi được chon loc trong phát triến vá báo quán. Báng Mọt so loai rau án lá pho biến ở Viết Nam Tến loai Phán bo Bo phán dung Các dang sán phấm Cái báp Thích hởp khí háu ám mát Lá Sán phấm muối chua Thưc phấm háng ngáy Cái tháo Cái bế xanh Cái xoan Rau án háng ngáy Salad Cái bo xoi Cái xoong Rau salad .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT