TAILIEUCHUNG - GIẤY ĐỀ NGHỊ NGỪNG KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tài liệu tham khảo mẫu giấy ngừng khai thác vận tải bằng khách bằng ô tô theo tuyến cố định | Phụ lục 16 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .ngày tháng năm GIẤY ĐỀ NGHỊ NGỪNG KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH Tuyến . ngược lại Bến đi .Bến đến .Cự ly vận chuyển .km Kính gửi . 1 1. Tên doanh nghiệp vận tải . 2. Tên giao dịch quốc tế nếu có . 3. Trụ sở doanh nghiệp . 4. Số điện thoại Fax . 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . .cấp ngày . tháng. năm 6. Giấy chấp thuận khai thác tuyến số . . của. 7. Lý do xin ngừng khai thác tuyến . Doanh nghiệp cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế. Chủ doanh nghiệp Ký tên đóng dấu Nơi nhận - Như trên - Lưu. Ghi chú 1 Ghi tên cơ quan ra văn bản chấp thuận doanh nghiệp tham gia tuyến. Phụ lục 17 TÊN DOANH NGHIỆP 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .ngày tháng năm GIẤY ĐỀ NGHỊ PHƯƠNG TIỆN NGỪNG KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH Kính gửi . 1 1. Tên doanh nghiệp vận tải . 2. Tên giao dịch quốc tế nếu có . 3. Trụ sở doanh nghiệp . 4. Số điện thoại Fax . 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . .cấp ngày . tháng. năm 6. Giấy chấp thuận khai thác tuyến số . .. của. 7. Tên tuyến . ngược .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    0    13-08-2020
12    8    0    13-08-2020
6    6    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
44    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN