TAILIEUCHUNG - Ôn thi CPA 2009 môn Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán nâng cao

1. Khái niệm, bản chất kiểm toán Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn. Vì thế, mọi người sử dụng thông tin từ BCTC đều mong muốn nhận được các thông tin trung thực và hợp lý. Hoạt động kiểm toán ra đời là để kiểm tra và xác nhận về sự trung. | Chuyên đề 5 Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán nâng cao I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 1. Khái niệm bản chất kiểm toán Kế toán là công cụ quản lý kinh tế tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính BCTC và những chỉ tiêu phân tích đề xuất giúp cho người lãnh đạo điều hành đưa ra quyết định đúng đắn. Vì thế mọi người sử dụng thông tin từ BCTC đều mong muốn nhận được các thông tin trung thực và hợp lý. Hoạt động kiểm toán ra đời là để kiểm tra và xác nhận về sự trung thực và hợp lý của các tài liệu số liệu kế toán và BCTC của các doanh nghiệp tổ chức để nâng cao sự tin tưởng của người sử dụng các thông tin từ BCTC đã được kiểm toán. Các tác giả Alvin và James trong giáo trình Kiểm toán đã nêu một định nghĩa chung về kiểm toán như sau Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin có thể định lượng được của một đơn vị cụ thể nhằm mục đích xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập . Theo định nghĩa của Liên đoàn Kế toán quốc tế IFAC Kiểm toán là việc các kiểm toán viên KTV độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của mình về BCTC . 2. Phân loại kiểm toán . Căn cứ vào mục đích kiểm toán có 3 loại a Kiểm toán hoạt động Là việc kiểm tra và đánh giá tính hữu hiệu và tính hiệu quả trong hoạt động của một bộ phận hay toàn bộ một tổ chức một đơn vị. Tính hữu hiệu là mức độ hoàn thành các nhiệm vụ hay mục tiêu đã đề ra. Tính hiệu quả là việc đạt được kết quả cao nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất. Đối tượng của kiểm toán hoạt động rất đa dạng từ việc đánh giá một phương án kinh doanh một dự án một quy trình công nghệ một công trình XDCB một loại tài sản thiết bị mới đưa vào hoạt động hay việc luân chuyển chứng từ trong một đơn vị. Vì thế khó có thể đưa ra các chuẩn mực cho loại kiểm toán này. Đồng thời tính hữu hiệu và hiệu quả của quá trình hoạt động rất khó được đánh giá một cách khách quan

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN