TAILIEUCHUNG - Ôn thi CPA 2009 môn Kế tóan Tài chính

Chuyên đề 4 Kế tóan Tài chính, KẾ TÓAN QUẢN TRỊ NÂNG CAO I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN 1. Một số quy định chung . Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối. | Chuyên đề 4 Ke tóan Tài chính KẾ TÓAN QUẢN TRỊ NÂNG CAO I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DAN LUẬT KẾ TOÁN 1. Một số quy định chung . Nhiệm vụ yêu cầu nguyên tắc kế toán a Khái niệm Kế toán là việc thu thập xử lý kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động. b Nhiệm vụ kế toán - Thu thập xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính các nghĩa vụ thu nộp thanh toán nợ kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán. - Phân tích thông tin số liệu kế toán tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của đơn vị kế toán. - Cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. c Yêu cầu kế toán - Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán sổ kế toán và BCTC. - Phản ánh kịp thời đúng thời gian quy định thông tin số liệu kế toán. - Phản ánh rõ ràng dễ hiểu và chính xác thông tin số liệu kế toán. - Phản ánh trung thực hiện trạng bản chất sự việc nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế tài chính. - Thông tin số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế tài chính từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước. - Phân loại sắp xếp thông tin số liệu kế toán theo trình tự có hệ thống và có thể so sánh được. d Nguyên tắc kế toán - Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc bao gồm chi phí mua bốc xếp vận chuyển lắp ráp chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Đơn vị kế toán không được tự điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. - Các quy định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT