TAILIEUCHUNG - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích trên đường bộ | Phụ lục 2 Kèm theo Quy định về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường xe quá tải trọng quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ Kính gửi . tên Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành - Cá nhân tổ chức đề nghị . - Địa chỉ .Điện thoại . - Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích . - Biển số đăng ký nếu có . - Trọng lượng bản thân xe . tấn 212 - Kích thước của xe Chiều dài . m Ciều rộng . m Chiều cao . m - Loại xích nhọn hoặc bằng . - Chiều rộng bánh xích mỗi bên . m - Khoảng cách giữa hai mép ngoài của bánh . m - Tuyến đường vận chuyển ghi đầy đủ cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ các vị trí chuyển hướng các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến . - Thời gian lưu hành Từ . đến. . . năm. Đại diện cá nhân tổ chức đề nghị ký tên đóng dấu Nếu người đề nghị cấp giấy phép lưu hành là lái xe hoặc chủ xe tư nhân thì xuất trình giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư nhân dân Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước Chiều dài chiều rộng chiều cao của xe .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN