TAILIEUCHUNG - Bài tập chương ANDEHIT - AXIT: Ôn thi đại học

Câu 1 (CĐ-2010). Anđehit no mạch hở X có công thức đơn giản nhất C2H3O. Công thức phân tử của X là A. C8H12O4 B. C6H9O3 C. C2H3O D. C4H6O2 Câu 2 (CĐ-07). Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ A. xiclopropan. B. propan-1-ol. C. propan-2-ol. D. cumen. | Bài tập chương ANDEHIT - AXIT Ôn thi đại học Tài liệu lưu hành nội bộ ANĐEHIT - XETON Câu 1 CĐ-2010 . Anđehit no mạch hở X có công thức đơn giản nhất C2H3O. Công thức phân tử của X là A. C8H12O4 B. C6H9O3 C. C2H3O D. C4H6O2 Câu 2 CĐ-07 . Trong công nghiệp axeton được điều chế từ A. xiclopropan. B. propan-1-ol. C. propan-2-ol. D. cumen. Câu 3 CĐ-07 . Cho 2 9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 hoặc Ag2O trong dung dịch NH3 thu được 21 6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là A. HCHO. B. ch2 ch-CHo. c. oHc-cho. D. CH3CHO. Câu 4 B-2010 . Hỗn hợp M gồm anđêhit X no đơn chức mạch hở và hiđrôcacbon Y có tổng s ố mol là 0 2 số mol của X nhỏ hơn của Y . Đ ốt ch áy hoàn toàn M thu được 8 96 lít khí CO2 đktc và 7 2g H2O. Hiđrôcacbon Y là A. CH4 B. C2H2 C. C3H6 D. C2H4 Câu 5 B-2010 . Cho phản ứng 2C6H5-CHO KOH C6H5-COOK C6H5-CH2-OH Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO A. vừa thể hiện tí nh oxi hóa vừa thể hiện tí nh khử. B. chỉ thể hiện tí nh oxi hóa. C. chỉ thể hiện tí nh khử. D. không thể hiện tí nh khử và tí nh oxi hóa. Câu 6 A-2010 . Cho m gam h n hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43 2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17 5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là A. 9 5. B. 10 9. C. 14 3. D. 10 2. Câu 7 A-2010 . Axeton được điều chế bằng c ách oxi ho á cumen nhờ oxi sau đó thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng. Để thu được 145 gam axeton thì lượng cumen cần dùng giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 75 là A. 300 gam. B. 600 gam. C. 500 gam. D. 400 gam. Câu 8 CĐA-2008 Cho dãy các chất HCHO CH3COOH CH3COOC2H5 HCOOH C2H5OH HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 9 CĐA-2008 Cho hỗn hợp gồm 0 1 mol HCHO và 0 1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O hoặc AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng Ag tạo thành là A. 43 2 gam. B. 10 8 gam. C. 64 8 gam. D. 21 6 gam. Câu 10 CĐA-2008 Đ t cháy hoàn toàn một .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    09-08-2020
3    9    0    09-08-2020