TAILIEUCHUNG - MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/ TT - BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải | MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE Ban hành kèm theo Thông tư số 07 2009 TT - BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ảnh mầu 3x4 CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE Kính gửi Sở GTVT. Tôi là .Quốc tịch . Sinh . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú . Nguyên quán . Nơi cư trú . Đơn vị công tác . Số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. Cấp . nơi cấp. Hiện đã có Giấy phép lái xe . .cấp ngày tháng năm. Đề nghị cho tôi đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng . Lý do . Xin gửi kèm theo - 01 Giấy chứng nhận sức khỏe. - 03 ảnh màu cỡ 3x4. - Bản photocopy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy phép lái xe săp hết hạn. - Hồ sơ gốc lái xe Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương. . . NGƯỜI LÀM ĐƠN ký và ghi rõ họ và tên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    12    0    14-08-2020
1    5    0    14-08-2020
38    7    0    14-08-2020
45    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
191    7    0
168    5    0
5    3    0
TÀI LIỆU HOT
30    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN