TAILIEUCHUNG - [Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 10

Con người xã hội chủ nghĩa là con người sống có văn hoá, có tình nghĩa với anh em, bạn bè, mọi người xung quanh, biết được vị trí của mình trong từng mối quan hệ xã hội và giải quyết đúng đắn được những mối quan hệ đó. | Con người xã hội chủ nghĩa là con người sống có văn hoá có tình nghĩa với anh em bạn bè mọi người xung quanh biết được vị trí của mình trong từng mối quan hệ xã hội và giải quyết đúng đắn được những mối quan hệ đó thường xuyên có ý thức nâng cao trình độ tri thức về mọi mặt ra sức rèn luyện sức khoẻ bảo đảm phát triển toàn diện cá nhân. Con người xã hội chủ nghĩa là con người giàu lòng yêu nước thương dân có tình thương yêu giai cấp thương yêu đồng loại sống nhân văn nhân đạo có ý thức và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ những thành quả cách mạng kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của kẻ thù. b Nguồn lực con người Trong các nguồn lực có thể khai thác như nguồn lực tự nhiên nguồn lực khoa học - công nghệ nguồn vốn nguồn lực con người thì nguồn lực con người là quyết định nhất bởi lẽ những nguồn lực khác chỉ có thể khai thác có hiệu quả khi nguồn lực con người được phát huy. Chúng ta biết rằng điều kiện tự nhiên khí hậu địa lý nguồn vốn có vai trò rất lớn trong sự phát triển của một quốc gia. Song những yếu tố đó ở dưới dạng tiềm năng tự chúng là những khách thể bất động. Chúng chỉ trở thành nhân tố khởi động và phát huy tác dụng khi kết hợp với nguồn lực con người. Những nguồn lực khác ngày càng cạn kiệt ngược lại nguồn lực con người ngày càng đa dạng và phong phú và có khả năng nội sinh không bao giờ cạn. Ngược lại nguồn lực con người càng được sử dụng lại càng được nâng cao chất lượng và hiệu quả. Các lĩnh vực khoa học khác nhau có thể hiểu nguồn lực theo những cách khác nhau nhưng chung nhất nguồn lực là một hệ thống các nhân tố mà mỗi nhân tố đó có vai trò riêng nhưng có mối quan hệ với nhau tạo nên sự phát triển của một sự vật hiện tượng nào đó. Từ cách hiểu như vậy nguồn lực con người là những yếu tố ở trong con người có thể huy động sử dụng để thúc đẩy sự phát triển xã hội. Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về nguồn lực con người. Ngân hàng Thế giới cho rằng nguồn nhân lực là toàn bộ vốn người thể lực trí lực

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    11    0    09-08-2020
7    3    0    09-08-2020
421    7    0    09-08-2020
11    7    0    09-08-2020
19    21    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN