TAILIEUCHUNG - [Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 9

Các tôn giáo từ bên ngoài vào Việt Nam vừa theo cách du nhập tự nhiên qua giao lưu kinh tế, văn hoá như: Phật giáo, Hồi giáo; vừa có sự áp đặt song hành với quá trình xâm lược của các đế quốc trong lịch sử như Công giáo, Tin lành. | Các tôn giáo từ bên ngoài vào Việt Nam vừa theo cách du nhập tự nhiên qua giao lưu kinh tế văn hoá như Phật giáo Hồi giáo vừa có sự áp đặt song hành với quá trình xâm lược của các đế quốc trong lịch sử như Công giáo Tin lành. Quá trình giao du gặp gỡ các tôn giáo vừa thâm nhập bổ sung vừa cải biến lẫn nhau khiến cho mỗi tôn giáo đều có sự biến đổi phù hợp với đặc điểm địa lý lịch sử và văn hoá Việt Nam. Bốn là sự pha trộn phức tạp giữa ý thức tôn giáo với tín ngưỡng truyền thống và tình cảm phong tục tập quán và nhân dân. Tín ngưỡng truyền thống dân gian mà nổi bật nhất là phong tục thờ cúng tổ tiên đã dung hợp với các tôn giáo góp phần tạo nên đặc điểm tình cảm tâm hồn tính cách người Việt Nam. Tuy vậy sự pha trộn phức tạp giữa ý thức tôn giáo với tín ngưỡng cổ truyền và tình cảm phong tục tập quán đã ăn sâu vào đời sống tinh thần người Việt Nam làm cho một bộ phận không nhỏ quần chúng lao động rất dễ dàng tiếp nhận tình cảm ý thức tôn giáo mới. b Tình hình tôn giáo ở nước ta hiện nay Mặc dù sự hình thành và phạm vi ảnh hưởng đối với số lượng tín đồ và tác động chính trị - xã hội không giống nhau đồng bào các tôn giáo đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ hàng chục vạn thanh niên có đạo đã tham gia chiến đấu và nhiều người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều tín đồ và giáo sĩ đã nhận thức đúng chính sách luật pháp của Nhà nước làm tốt cả việc đạo và việc đời . Tình hình kinh tế an ninh chính trị và trật tự xã hội ở nhiều vùng tôn giáo khá ổn định. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau một bộ phận đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo còn băn khoăn lo lắng cả phần đạo và phần đời. Những năm gần đây sinh hoạt tôn giáo có phần phát triển nhà thờ đình chùa miếu mạo thánh thất được tu sửa và tôn tạo xây cất lại in ấn tài liệu đào tạo các chức sắc. Số người tham gia các hoạt động tôn giáo gia tăng. Những .

TÀI LIỆU HOT