TAILIEUCHUNG - [Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 4

III. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam 1. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-Lênin Trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa, lý luận về sự phát triển cuộc cách mạng dân chủ tư sản theo một cương lĩnh mang tính triệt để để rồi chuyển biến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa do V. I. Lênin nêu lên có một vị trí nổi bật. . | ý chí vươn lên tự lực tự cường khoa học - công nghệ. . Bản thân đổi mới cũng là một động lực của sự phát triển1. III. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam 1. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-Lênin Trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa lý luận về sự phát triển cuộc cách mạng dân chủ tư sản theo một cương lĩnh mang tính triệt để để rồi chuyển biến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa do V. I. Lênin nêu lên có một vị trí nổi bật. Để làm việc đó đã kế thừa những tư tưởng của và về cách mạng không ngừng. Khi luận chứng về mặt lý luận và xem cách mạng như một quá trình gồm hai giai đoạn nhưng phát triển liên tục thông qua việc hoàn thành mục tiêu của giai đoạn thống nhất rồi tiến tới mục tiêu cuối cùng. Trong khi quan tâm và đặt hy vọng chủ yếu vào sự bùng nổ đồng loạt của cách mạng ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển hai ông bỏ qua các nước mà chủ nghĩa tư bản mới chỉ đạt mức độ trung bình còn tồn tại những tàn tích nặng nề của chế độ phong kiến trung cổ. Xem các nước này như những bộ phận không tách rời trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới hai ông nêu lên giả định cho rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra ở các nước này trước khi nó nổ ra ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. ở các nước này theo và cần kết hợp cuộc cách mạng của giai cấp vô sản với phong trào đấu tranh của nông dân và của các lực lượng tư sản chống phong kiến giành dân chủ. Cuộc đấu tranh giành dân chủ phải được đặt trong xu thế tiến tới một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu tình hình nước Đức vào nửa đầu thế kỷ XIX hai ông cho rằng nước Đức hiện nay đang ở vào đêm hôm trước của một cuộc cách mạng tư sản và cách mạng tư sản Đức chỉ có thể là màn đầu trực tiếp cho một cuộc cách mạng vô sản. Điều mà và chỉ xem như ngoại lệ trong thời đại của các ông đã được căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử mới khẳng định là nét .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    5    0    12-08-2020
7    5    0    12-08-2020
6    6    0    12-08-2020
544    5    0    12-08-2020
304    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN