TAILIEUCHUNG - [Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 3

Thực tế, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân vẫn diễn ra ở các nước tư bản chủ nghĩa dưới nhiều hình thức phong phú, với những nội dung khác nhau. | sản không thể khắc phục được mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Thực tế cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân vẫn diễn ra ở các nước tư bản chủ nghĩa dưới nhiều hình thức phong phú với những nội dung khác nhau. III. Những nhân tố chủ quan trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất hiện một cách khách quan song để biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua những nhân tố chủ quan. Trong những nhân tố chủ quan ấy việc thành lập ra đảng cộng sản trung thành với sự nghiệp lợi ích của giai cấp công nhân là yếu tố quyết định nhất đảm bảo cho giai cấp công nhân có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 1. Bản thân giai cấp công nhân Ngay từ khi mới hình thành trong xã hội tư bản chủ nghĩa bản thân giai cấp công nhân đã không ngừng hoạt động và trưởng thành từng bước về số lượng và chất lượng. về số lượng chẳng những ngày càng tăng lên rất rõ rệt ở tất cả các nước kể cả trong kinh tế tri thức hiện nay mà còn đa dạng hơn về cơ cấu các loại công nhân với nhiều ngành nghề ngày càng phong phú phát triển tinh vi hơn. Theo Tổ chức lao động Quốc tế ILO thì từ năm 1900 toàn thế giới có 80 triệu công nhân đến năm 1990 thế giới đã có hơn 600 triệu công nhân và đến 1998 đã có 800 triệu công nhân. về chất lượng bản thân giai cấp công nhân luôn có sự nâng cao về học vấn về khoa học công nghệ và tay nghề từ hoạt động kinh tế đấu tranh kinh tế trước mắt đã từng bước hoạt động chính trị đấu tranh chính trị thông qua các tổ chức nghiệp đoàn công đoàn từng bước có ý thức giai cấp giác ngộ giai cấp và cao nhất là dẫn đến hình thành đảng tiên phong là đảng cộng sản. Khi đó theo chủ nghĩa Mác-Lênin giai cấp công nhân đã từ chỗ là giai cấp tự nó tức là chưa có ý thức giác ngộ giai cấp đến chỗ là giai cấp vì nó tức giai cấp tự giác . Vì thế giai cấp công nhân trở thành cơ sở chính trị căn bản nhất của đảng cộng sản. 36 2. Tính tất yếu quy luật hình thành và phát triển đảng của giai cấp công nhân Chỉ khi .

TÀI LIỆU HOT