TAILIEUCHUNG - Quyết định số 101/1997/QĐ-NH1

Quyết định số 101/1997/QĐ-NH1 về việc cho vay và thu nợ để đảm bảo khả năng chi trả của các tổ chức tính dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 101 1997 QĐ-NH1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 4 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ101 1997 QĐ-NH1ọ NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1997 QUY ĐỊNH VIỆC CHO VAY VÀ THU NỢ ĐỂ ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC ĐẶT TRONG TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Pháp lệnh ngân hàng hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 24-5-1990 Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 02-03-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 112- KTTH Tym ngày 14 tháng 4 năm 1997 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sau khi Tổ chức tín dụng Việt Nam viết tắt là TCTD được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng Nhà nước viết tắt là NHNN sẽ xem xét cho vay nhằm góp phần đảm bảo chi trả tiền gửi của dân cư. Việc cho vay này là biện pháp đặc biệt của NHNN không phụ thuộc vào mức 10 vốn điều lệ của TCTD quy định tại công văn số 97-CV NH14 ngày 4-2-1997 của Thống đốc NHNN. Điều 2. TCTD phải lập hồ sơ xin vay gửi chi nhánh NHNN địa phương nơi TCTD đóng trụ sở chính. Hồ sơ xin vay gồm 1. Đơn xin vay vốn kèm theo Hợp đồng thế chấp cầm cố 2. Cân đối tài khoản kế toán của tổ chức tín dụng đến ngày xin vay 3. Báo cáo các biện pháp đã áp dụng của tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo khả năng chi trả 4. Bảng kê các khoản tiền gửi của dân cư bao gồm tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn đến hạn trong 10 ngày tiếp theo kể từ ngày xin vay kết bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền hợp pháp chi trả đúng đối tượng là tiền gửi của dân cư đảm bảo thời hạn trả nợ khoản vay và những cam kết khác theo yêu cầu của NHNN. Điều 3. Ngân hàng Nhà nước xem xét cho vay khi TCTD có đủ giá trị tài sản cầm cố thế chấp để đảm bảo khoản vay bằng một hoặc một số tài sản sau đây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT