TAILIEUCHUNG - Nghị định số 75/CP

Nghị định số 75/CP về việc thành lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 75-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 1996 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 75-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Để thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường chứng khoán và quản lý hoạt động chứng khoán ở Việt Nam Xét đề nghị của Trưởng ban chuẩn bị thị trường chứng khoán và Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ NGHỊ ĐỊNH Điều Thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng tổ chức và quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có tư cách pháp nhân có con dấu hình Quốc huy có tài khoản riêng kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp biên chế của Uỷ ban thuộc biên chế quản lý Nhà nước. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trụ sở tại Hà Nội và cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có nhiệm vụ quyền hạn chủ yếu sau đây 1. Soạn thảo các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định và tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản đó. 2. Chủ trì phối hợp với các Bộ ngành có liên quan tổ chức xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam. 3. Cấp đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động đối với công ty kinh doanh chứng khoán công ty tư vấn chứng khoán quỹ đầu tư chứng khoán công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các đơn vị được phát hành chứng khoán để giao dịch ở thị trường chứng khoán theo quy định của Chính phủ. 4. Thành lập và quản lý các tổ chức dịch vụ và phụ trợ cho hoạt động của thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. 5. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đình chỉ hoạt động hoặc giải thể Sở giao dịch chứng khoán. 6. Kiểm tra giám sát hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán và các tổ chức có liên quan đến việc phát hành kinh doanh dịch vụ chứng khoán. 7. Ban hành các quy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    22    0    11-08-2020
5    7    0    11-08-2020
20    2    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
167    10    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0