TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 5

Khi biên soạn nội dung chương VI, các tác giả có kết hợp sử dụng chọn lọc nhiều nội dung trong cuốn ( Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng phân tích Nền Móng) của . Vũ Công Ngữ - ThS. Nguyễn Thái do Nhà Xuất bản Khoa học và kỹ thuật xuất bản năm 2003. Nội dung các chương khác được tham khảo theo nhiều giáo trình được liệt kê tại mục các tài liệu tham khảo. | Bien dang cua nen đất Độ lun - Cấc thông sô lien quan ấp lực pc lớn hơn ấp lực phu phía trên hiện nay po được gội la đất qua cô kết hay côn gội la đất đa được nen trước hay nôm na la đất côkết trước . pc Po Ngươi ta ky hiẹu ty sô ấp lực pc po là ty so quá co kết hay viết tat la OCR. Đất qua côkết cô the dô nhưng nguyen nhan sau - Ap lưc dô trông lương lớp phu phía tren nay đa dơ đi tan bang giấi phông tấi trông . - Dô nhưng lưc dông thấm vấn côn duy trì - Dô sự dang len cua mưc nước ngấm. c. Đất dưới cô kết Đất mới đước đấp chưa đước cô kết đấy đu dưới bang với ấp lưc phu phía tren hien nay nghĩa lấ chưa nen tới tưc lấ khi cô pc po công trình xay dưng vấô đất nấy se gay sự nen them. Đất nguyen trang không the cô pc po Ve thưc hanh thướng xem đất lấ cô kết bình thướng đe tính đô lun OCR 1 . Tien đôấn ấp lưc tien cô kết Phướng thưc xưa nhất nhưng cung đước dung nhieu nhất đe xấc định ấp lưc tien cô kết đước đe xuất bới Casagrande 1936 . Cấch thưc ấy như sau Bước 1 Dưng đướng công nen 8 lôgp chu y trị sô nấy lấ ưng suất nen hưu hiệu . Tren đô thị ấy chôn điếm B điếm bất đấu cô đô công trớ nen thay đôi rô rết nhất. Ke đướng BL nấm ngang. Bước 2 Dưng tiep tuyến tai B gôi lấ đướng BT. Xấc định gôc a lấ gôc hớp bới đướng BL nấm ngang xấc định ớ bước 1 với đướng BT. Bước 3 Dưng đướng phấn giấc cua gôc a gôi lấ tia B-alpha Điếm giaô cất giữa tia nấy với tia nôi dấi cua phấn tuyến tính cua biếu đô se lấ điếm P. Trị sô hôấnh đô cua điếm P tren đô thị chính lấ ấp lưc tien cô kết pC. Hình 4-3 Phương pháp đồ giài CàSàgrànde đế xác định áp lực tiến co kết 2 Biên dạng - ĐỌ lún của nền đất Biến dàng là gì Càc loài biến dàng .1 Bien dang thang đưng vấ nấm ngang. Lun lấ tích phấn cua biến dang thang đưng lấy tren suốt chiếu dấy lớp chịu nen Bien dang cua nến đất Độ lun - Cấc thông sô lien quan s Ha 8Zdz 0 4-1 Xết đến Bien dang ngang cua nến Bien dang ngang cua đất cô the được ke vàô bieu thức tính tôán biến dang đứng dô cac môi lien he cô trông định luật Hôôke sứ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    4    0    09-08-2020
38    5    0    09-08-2020
5    4    0    09-08-2020
10    2    0    09-08-2020
3    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN