TAILIEUCHUNG - Quyết định số 839/TC-QĐ/KBNN

Quyết định số 839/TC-QĐ/KBNN về việc phát hành trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 2 năm do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 839 TC-QĐ KBNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHO BẠC LOẠI KỲ HẠN 2 NĂM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 25 CP ngày 5 4 1995 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 72 CP ngày 26 7 1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 2 năm lãi suất 12 năm từ ngày 10 9 1996 tại 24 tỉnh - thành phố theo danh sách đính kèm. Điều 2. Trái phiếu Kho bạc được bán cho các đối tượng sau đây Người Việt Nam ở trong nước. Người nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cơ quan và đoàn thể quần chúng không được mua loại trái phiếu này. Điều 3. Trái phiếu Kho bạc được ghi thu và thanh toán bằng đồng Việt Nam VNĐ mức tối thiểu của một tờ trái phiếu là đồng một trăm ngàn đồng không hạn chế mức tối đa. Tiền gốc và lãi trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn đủ 24 tháng . Trường hợp người sở hữu trái phiếu có nhu cầu thanh toán trước hạn nếu thời gian mua trái phiếu không đủ 12 tháng thì không được hưởng lãi nếu thời gian mua rái phiếu đủ 12 tháng đến dưới 24 tháng thì được hưởng lãi của một năm với lãi suất là 11 năm. Điều 4. Trái phiếu Kho bạc có ghi tên và địa chỉ người mua được tự do mua bán chuyển nhượng thừa kế giữa các đối tượng được mua trái phiếu quy định tại Điều 2 Quyết định này được sử dụng làm tài sản thế chấp cầm cố trong các quan hệ tín dụng. Không được dùng trái phiếu để thay thế tiền trong lưu thông và nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Điều 5. Tiền bán trái phiếu được ghi thu vào ngân sách Trung ương Nguồn vốn thanh toán trái phiếu và các chi phí phục vụ cho việc phát hành và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    2    0    15-08-2020
3    5    0    15-08-2020
55    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
486    4    0
8    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN