TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 7

Một số máy tính lớn khác biệt với mô hình trên ở điểm chính sau - chúng có nhiều CPU và đơn vị kiểm soát hoạt động đồng bộ. | Cân Trúc Máy Tính -79- Hình Một thí dụ sơ đồ cấu tạo cua 1 chip DRAM 3. Mot so khái niêm ve bo nhô khác - Bộ nhổ chớp nhoáng Flash Memory Trong ít nấm gan đấy một loại bộ nhơ khồng bay hơi mơi đa xuất hiện trên thị trương thương được sử dụng thay thế cho cấc ộ đĩa mêm va cứng trong những may tính xấch tay notêbook . Đó la bo nhơ flash. Cấu truc cua chung cơ ban như EEPROM. Do vậy chỉ can điện thế cơ 12 V la co thê cho phêp thực hiện 10 000 chu trình xoa va lập trình. BỌ nhơ flash co thê hoat đọng gan mêm dêo như DRAM va SRAM nhưng lai khong mat sô liêu khi bị cat điên. Muc đích sử dung chính cua bo nhơ flash la đê thay thế cho cấc o đĩa mêm va o đĩa cứng dung lương nho Do no la mach tích hơp nên co ưu điêm la kích thươc nho va tiêu tan nang lương thap khong bị anh hương cua va đấp. Các đĩa cứng chát rán dựa trên cơ sơ cấc bo nhơ flash co lơi thế vê cong suất tiêu thu cung như gia thanh co dung lương tơi vai MBytê. Cấc card nhơ loai nay cung co ưu điêm la khong gap phai vấn đê mat thong tin như trương hơp RAM CMOS khi pin Ni-Cd bị hong. Thơi gian lưu trư thong tin trong bo nhơ flash ít nhất cung la 10 nam con thì phai la 100 nam trong thơi gian nay thì cấc đĩa mêm va cứng đa bị hong roi. - Bộ nhổ cache khay Vơi cấc cpu toc đo nhanh trên 33MHz can phai Xên cấc trang thai đơi khi truy xuất dữ liêu tơi cấc DRAM rê tiên nhưng co thơi gian tham nhấp châm 60-120ns . Điêu đo lấm giam hiêu suất cua toan mấy tính. Co thê giai quyết bang cach dung cấc SRAM co thơi gian thấm nhấp ngấn hơn 20-25ns chí 12ns nhưng giấ thanh lai rất đất. bo nhơ cachê kêt hơp đươc cấc lơi điêm nhanh cua SRAM vấ rê cua DRAM đê xay dưng đươc mot bo nhơ co hiêu suất cao cho PC. Giưa CPU vấ bo nhơ chính bang DRAM ngươi ta xên vấo mot bo nhơ SRAM nhanh co dung lương nho bang 1 10 hoặc 1 100 lấn bo nhơ chính goi lấ cachê dươi sự điêu khiên cua bo điêu khiên cachê Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Ly Cân Trúc Máy Tính -80- bộ nhớ này sẽ lưu trữ tạm thời các sô liệu thường được gọi và cung cấp no cho CPU

TÀI LIỆU HOT