TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 3

Ngày nay, các bài toán Cơ học Đất đã được nghiên cứu phát triển rất nhiều, khối lượng kiến thức về Cơ học Đất rất lớn. Khi biên soạn cuốn sách này, chúng tôi cố gắng nêu lên những vấn đề cơ bản chủ yếu nhất, đồng thời bám sát các tiêu chuẩn hiện hành ở nước ta và giới thiệu các phương pháp đang được áp dụng rộng rãi ở các nước Tây - Âu, để người đọc có thể dễ dμng nắm bắt và thực hành được. . | Đặc trưng cơ bản cua đất xây dựng Tính chất vặt ly vả cơ học cua đất Do cọ hai lọặi đọì tương đất lả 1 Đất tự nhiên lảm nen cua cong trình 2 Cong trình lam bang đất nhan tao con ngươi chế tao lai đất tự nhiên trong bOi canh cong trình chịu tac động cua moi trương. co mọt sô yêu toanh hương đên tính chất cơ hoc cua đất co thê kê van tat như sau - Từ loai đất đất rơi va đất dính sự phan bo kha nang tiếp thu tai trong khac nhau - Anh hương cua rung đong đong đất tính lun sut hoăc trương nơ - Lu lut mưa lu kêo dai đo am dan đên giam thiêu đo bên - Hoa chất lan truyên trong long đất Ô nhiêm - Nhưng phương phap nghiên cưu tong quat khac nhau sê cho ra trị so đo bên khac nhau mau đêm nghiên cưu không đai diên . 4. Tính lưu biên của đất co thể nêu lên hai tính lưu biên chính Từ biên la sư biên dang cua sươn cau truc thêo thơi gian khi tai trong không thay đoi co thê dươi tai trong nên hoăc cat. Tính chủng ứng suất relaxation la qua trình sut giam ưng suat trong đất dươi mọt biên dang không thay đoi. ca hai co liên quan đên cac liên kêt dính nhơt giưa cac phan tử cua sươn cau truc. Thao luận Dưới các tải trọng lớn vô hạn đất lại có một độ bền nhất định gọi là độ bền dài hạn. Trong điều kiện giào trình này không đi sáu trình bày vấn đề này chỉ giới thiệu. Dòng thấm Tính thấm vấ sự thấm CHƯƠNG 2 DÒNG LƯU CỦA NƯỚC TRONG DAT - TÍNH THAM VA Sự THAM Mục tiêu cua chựơng này - Biết cơ chế hình thành dòng lựụ trong đất khi cò sự thấm. Sự phàt sinh dòng thấm trong đất tuy thuòc vấò loại đất. Biết cách xấc định hê sò thấm vấ cấch dựng lựơi thấm bằng đò giải CàSàgràndê đê tính tòấn lựu lựơng vấ ấp lực cii t dòng thấm tròng đất. - Hiểu dòng thấm ấnh hựơng lên ựng suất hựu hiêu lấ đấi lựơng chu yêu tròng cấc tính tòấn vê đò lun thơi giàn hòấn tất lun lực đấy nổi tấc dung lên đê đấp còng trình thuy vấ hê sò ấp lực hòng. . Dòng thấm tròng đất nòi chung gấy rấ ấnh hựơng bất lơi chò nên còng trình nhấn tấò hấy mấi dòc tự nhiên. - Lam được gì sấu khi hòc xòng chựơng nấy Đò đựơc ấp lực nựơc lò

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
125    11    0
4    3    0