TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 2

Cuốn sách này dùng để làm tàiliệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên các ngành Xây dựng, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các Kỹ sư thiết kế Nền- Móng. | Đặc trưng cơ bản cua đất xây dựng Phân loặi đất Đất D chưa 95 vặt liệu mịn giơi han chây lả 48 chỉ so dẻo IP 18 vừa chơm nâm trên đương A-linẻ trẻn biẻu đô tính dẻo. Nhự vậy la loai CI - tực sệt cô tính dẻo trung gian. ca 3 loại đất A B C đẻu co hơn 12 lot qua ray so 200 thẻo hẻ thong phan loai thong nhất Unifiẻd Soil Classification Systẻm do Casagrandẻ đẻ xuất nam 1948 ngay lap tực khong thẻ liẻt vao loai GW GP SW SP. o Loai đất A Co 50 lot qua ray so 4 - soi san chiếm noi trội. Vậy phai liẻt vao G fflL 35 chỉ so dẻo IP fflL - fflP 35 - 22 13 khong ky hiẻu la vay nam ngay trẻn đương A - linẻ - Xẻm la loai sẻt CL. Vay la loai Soi san lan sẻt. o Loai đất B Co 50 lot qua ray so 200 - Liẻt vao loai Đất hat tho hoac soi hoac cat. Vay phai liẻt vao G Tính toan lot qua ray 4 va giự lai trẻn ray 200 72 - 38 34 100 - 72 28 Vì đến 34 28 cho nẻn phan hat tho chiếm qua ban - đo la loai CAt Thí du 1-1b Đẻ xac định đo chat hiẻn trựơng cua mọt khu vực xay dựng vừa mơi san lấp xong ngựơi ta dung phựơng phấp phẻu rot cat. Khoi lựơng đất moi bang thìa ra khoi mọt lo đào tai bẻ mat đất la kg. Ho đo đựơc long đay cat trut ra tự mọt cai bình bang nhựa co trong lựơng . Khi định chuan bình cat ngựơi ta long đay cai bình ay co thẻ tích m3 phai can đến mọt trong lựơng cat la kg. Khi xac định đo am gram đất đo ngựơi ta đẻm sấy kho thì chỉ con can năng g. Gia sự tỉ trong cua cat đo la hay xac định trong lựơng riẻng tự nhiẻn va dung trong kho cua đất đo cung nhự xac định đo bao hoa cua đất đo. Giai Dung trong cua cat trong bình Y -- 14208 A m3 m3 Thẻ9 tích cua ho đao thí nghiẻm v 14208 X10 3 3 Dung trong tự nhiẻn cua đất đo Y - _ 17904N m3 ẤN m3 - _ đo am thẻo định nghĩa -------X100 . _ 17904 3 Dung trong kho thẻo định nghĩa Yk 14064N m Hẻ so rong ẻ Gs. -_ -1 X 1000 -1 Yk Đặc trưng cơ bản cua đất xây dựng Phân loặi đất Độ bảo hoa S -- .----. X100 e

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    1    0    10-08-2020
6    2    0    10-08-2020
1    5    0    10-08-2020
7    2    0    10-08-2020
1    10    0    10-08-2020
1    5    0    10-08-2020
60    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN