TAILIEUCHUNG - Quyết định số 361-TTg

Quyết định số 361-TTg về việc thành lập Ban Chuẩn bị tổ chức thị trường chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 361-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHUẨN BỊ TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Để triển khai việc tổ chức thị trường chứng khoán ở Việt Nam Xét đề nghị của Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập Ban Chuẩn bị tổ chức thị trường chứng khoán gọi tắt là Ban Chứng khoán giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chứng khoán 1. Soạn thảo các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. 2. Soạn thảo nghị định của Chính phủ về thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và quy chế hoạt động của Uỷ ban trình Chính phủ xem xét ban hành. 3. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước quản lý thị trường kinh doanh về chứng khoán. 4. Hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế trong việc tổ chức thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Chứng khoán gồm có - Lãnh đạo Ban Chứng khoán có Trưởng ban một số Phó trưởng ban. Trưởng ban và Phó trưởng ban làm việc chuyên trách và do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. - Các Uỷ viên làm việc kiêm nhiệm gồm đại diện các cơ quan sau đây Thứ trưởng Bộ Tài chính. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. - Bộ máy làm việc của Ban Chứng khoán được tổ chức các tổ chuyên viên theo lĩnh vực chuyên môn. Điều 4. Ban Chứng khoán có tư cách pháp nhân có tài khoản có con dấu riêng. Biên chế thuộc biên chế quản lý Nhà nước và lấy số cán bộ đã nghiên cứu hiểu biết về lĩnh vực chứng khoán của các ngành Tài chính Ngân hàng và các ngành khác. Ngân sách do Nhà nước cấp. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0