TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 1

Để đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong chương trình đào tạo của Trường Đại Học Bách Khoa đối với các ngành Xây dựng Cầu Đường, Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Xây dựng thuỷ lợi - Thuỷ điện thuộc các hệ đào tạo dài hạn và vừa học vừa làm, đồng thời nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Xây dựng khoa Xây dựng Cầu Đường Trường Đại Học Bách Khoa thuộc Đại Học Đà Nẵng cho xuất bản Giáo trình Cơ học. | DƯƠNG HONG THẨM Cơ HỌC ĐẤT GIẤN LƯỢC ĐH Mơ BC TPHCM 9 - 2004 LỜI NÓI ĐẦU Cuôn sách này được viết để phục vụ cho sinh viên nam thứ 2 ngành Xây Dựng Khôà Ky thuàt và Công nghê ĐH Mô TpHCM. Tác già viết cuon sàch này vôi tư tưông chu đàô là xày dựng nôi dung càc chưông sàô chô ngựôi học cô thể phàt triển dàn thêô 3 mực đô Biết - Hiểu -Làm được gì sàu khi hôc xông tưng chưông. - Biết là từ nhưng chi tiết trông tưng đôàn tưng muc và tiểu muc càc phượng phàp ky thuàt tính tôàn .được chôn để nêu rà trông nôi chưông đô mà ngưôi hôc cô được kiến thưc. Biết là giài đôàn tiếp càn kiến thưc. - Hiểu là sự suy diển rà từ nhưng chi tiết đà viết trông tưng đôàn vàn vôi ngu y sàu Xà hôn là sự tư duy rut rà được ợ cấp đô càô hôn môt bàc sô vôi mưc đô Biết. Hiểu côn là sự mô rông đến nhưng ưng dung thưc tiến giúp phàn biết trưông hợp này vôi trưông hợp khàc nàng càô trí tưông tượng và suy luàn thêm càn kế chô đến khi thấu đàô càc vấn để củà kiến thưc. - Làm được gì sàu khi hôc Xông tưng chưông là muc tiểu quàn trông sàu cung mà tàc già mông muôn ngưôi hôc đàt được. Đô là ky nàng tày nghế thu thuàt giài quyết càc yểu càu cuà bài tôàn để đi đến đàp sô thí du ky nàng ưôc tính đô lun cuà mông bàng phưông phàp này hôàc phưông phàp kià hôàc ky nàng đôc môt đô thị cô trục hôành thếô ty lể Lôgàrit. Vôi khôàng 200 tràng sàch và vôi nhàn để Cơ học đất giàn lược tàc già chưà muôn trình bày sàu càc ly thuyết tính tôàn càô nhưng ít sử dung chô công viêc hàng ngày cuà môt nhà ky thuàt hôàc biết chỉ đế biết. Càc thí du được chôn lôc và được thiết kế để ngưôi hôc gàn gui vôi nhưng tình huông thưc tế trông đôi sông hàng ngày được tàc già đuc kết từ nhưng kinh nghiêm nhiếu nàm công tàc và nghiến cưu cuà mình. Nếu để y ngưôi hôc sế thấy càc thí du được giài quyết và thưông kếm giài thích kế biến rô ràng đôn vị tính và không cô nhiếu càc biến đôi phếp tôàn phếp thế trung giàn. Ngưôi hôc sế tưng bưôc đọc nghiến ngàm càc thí du chính mình làm càc phếp tôàn trung giàn đô và tiến đến cô khà nàng đôc làp .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    6    0    11-08-2020
3    6    0    11-08-2020
20    5    0    11-08-2020
3    5    0    11-08-2020
10    8    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN