TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 11

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cmdlets của PowerShell kết hợp với SQL Server client và việc lưu đầu ra để export thành một file văn bản hoặc file XML. | Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO - Phần 11 Nguồn The MAK Export đầu ra thành XML Phần 10 của bài này chúng tôi đã giới thiệu cách sử dụng các kịch bản PowerShell kết hợp với SMO và các tham số để tạo kịch bản SQL Server. Trong phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cmdlets của PowerShell kết hợp với SQL Server client và việc lưu đầu ra để export thành một file văn bản hoặc file XML. Hãy giả dụ rằng chúng ta muốn truy vấn một bảng SQL Server nào đó bằng transact sql và lưu đầu ra dưới định dạng văn bản hoặc định dạng XML. Việc sử dụng cmdlets của PowerShell kết nối SQL Server client và lưu đầu ra có thể được thực hiện rất dễ dàng. Chúng ta hãy tạo c ps như thể hiện bên dưới Xem hình param string SQLServer string Database string outputType string filename string Query SqlConnection New-Object Server SQLSERVER Database DATABASE Integrated Security True SqlCmd New-Object Query SqlConnection SqlAdapter New-Object SqlCmd DataSet New-Object DataSet if outputType -eq Text 0 format-table -auto filename if outputType -eq xml 0 Export-Clixml filename Hình Kịch bản này có thể được thực thi như thể hiện bên dưới hình . output HOME SQLEXPRESS VixiaTrack TEXT c Select dbid name from Hình Giải thích về các tham số output là kịch bản trong thư mục c ps HOME là hostname SQLEXPRESS là tên SQL Server instance trong host HOME VixiaTrack là tên cơ sở dữ liệu cư trú trong SQLEXPRESS instance TEXT là định dạng output được yêu cầu. Nó có thể là TEXT hoặc XML. C là tên file và vị trí của nó Select dbid name from là truy vấn Transact SQL được thực thi với cơ sở dữ liệu Khi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN