TAILIEUCHUNG - Nghị định số 23/CP

Nghị định số 23/CP về việc phát hành trái phiếu quốc tế Chính Phủ do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 23-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 1995 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 23 CP NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1995 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các ngành có liên quan NGHỊ ĐỊNH Điều Trái phiếu quốc tế là chứng chỉ vay nợ có mệnh gia có thời hạn có lãi phát hành để vay vốn trên thị trường vốn quốc tế phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của Việt Nam. Điều Trái phiếu quốc tế bao gồm 3 loại Trái phiếu Chính phủ. Trái phiếu Ngân hàng thương mại quốc doanh sau đây gọi tắt là trái phiếu Ngân hàng . Trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước. Điều Trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành để vay vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế. Điều Trái phiếu Ngân hàng do các Ngân hàng thương mại quốc doanh phát hành để vay vốn nước ngoài cho mở rộng tín dụng đầu tư của Ngân hàng. Điều Trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước do các doanh nghiệp Nhà nước phát hành để vay vốn nước ngoài cho các dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Điều Các doanh nghiệp Nhà nước Ngân hàng thương mại quốc doanh muốn phát hành trái phiếu quốc tế phái đảm bảo các điều kiện sau 1 Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp Nhà nước. 2 Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi liên tiếp trong 3 năm trước khi phát hành trái phiếu tình hình tài chính lành mạnh và có triển vọng phát triển không vi phạm pháp luật và kỷ luật tài chính có chứng nhận của Công ty kiểm toán độc lập. 3 Dự án đầu tư có hiệu quả được cấp có thẩm quền phê duyệt. 4 Phương án phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ cho phép. Điều Trái phiếu quốc tế được phát hành từng đợt theo quyết định của Chính phủ. Việc tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu được thực hiện theo thông lệ quốc tế. Điều Cơ quan tổ chức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0