TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 10

Phần 10 này chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng các kịch bản PowerShell kết hợp với SMO và các tham số để tạo kịch bản SQL Server. Việc tạo các kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server. | Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO - Phần 10 Nguồn The MAK Sử dụng kịch bản PowerShell để tạo kịch bản SQL Server cho cơ sở dữ liệu và các bảng Phần 10 này chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng các kịch bản PowerShell kết hợp với SMO và các tham số để tạo kịch bản SQL Server. Việc tạo các kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server. Chúng ta hãy giả dụ rằng muốn có một script PowerShell để tạo kịch bản Create Database cho một cơ sở dữ liệu hoặc kịch bản Create object cho tất cả các đối tượng từ một cơ sở dữ liệu đã có. Thêm vào đó tên máy chủ và tên cơ sở dữ liệu sẽ được thông qua như các tham số đối với kịch bản PowerShell. Chúng ta có thể thực hiện công việc này bằng cách tạo một kịch bản PowerShell như bên dưới. Tạo C PS như thể hiện bên dưới. Tham khảo hình param string ServerName string DatabaseName string scriptType LoadWithPartialName out-null MyScripter new- object srv New-Object ServerName db DatabaseName srv if scriptType -eq Database echo Database Scripts echo ------------------ DatabaseName if scriptType -eq Tables echo Table Scripts echo ----------------- DatabaseName .tables Hình Thực thi kịch bản PowerShell như bên dưới Hình . ScriptSQL HOME SQLEXPRESS Admin Database Hình Giải thích các tham số ScriptSQL là kịch bản của trong thư mục c ps HOME là hostname SQLEXPRESS là tên máy chủ SQL instance trên host HOME Admin là tên cơ sở dữ liệu cư trú trong SQLEXPRESS Database là tham số khi được thông qua sẽ tạo kịch bản Create database Script này tạo kịch bản Create Database bên dưới Hình Database Scripts CREATE DATABASE Admin ON PRIMARY NAME N admin FILENAME N C Program Files .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN