TAILIEUCHUNG - Quyết định số 76/QĐ-NH14

Quyết định số 76/QĐ-NH14 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường mua bán lại tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 76 QĐ-NH14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 3 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG MUA BÁN LẠI TÍN PHIẾU THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 24 5 1990 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 72 CP ngày 26 7 1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường mua bán lại tín phiếu . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3 Chánh văn phòng Thống đốc Vụ trưởng Vụ Tín dụng Vụ trưởng Vụ Phát hành -Kho quỹ Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố Tổng giám đốc Giám đốc các Ngân hàng thương mại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quỹ bảo hiểm công ty bảo hiểm Quỹ đầu tư. tham gia thị trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Cao Sĩ Kiêm Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG MUA BÁN LẠI TÍN PHIẾU Ban hành kèm theo Quyết định số 76 QĐ -NH14 ngày 18 tháng 03 năm 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước . I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Thị trường mua bán lại tín phiếu bao gồm thị trường mua lại tín phiếu giữa các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính với nhau gọi tắt là thị trường mua bán tín phiếu giữa các ngân hàng và thị trường mua bán tín phiếu giữa các tổ chức tín dụng với các tổ chức cá nhân và giữa các tổ chức cá nhân với nhau gọi tắt là thị trường mua bán tín phiếu giữa ngân hàng với khách hàng . Điều 2 Ngân hàng Nhà nước tổ chức Thị trường mua bán tín phiếu giữa các ngân hàng. Các tổ chức tín dụng tổ chức việc mua bán tín phiếu giữa ngân hàng với khách hàng. Điều 3 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0