TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 8

Trong phần 8 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để hiển thị các thuộc tính đối tượng cho tất cả các đối tượng SQL Server. | Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO - Phần 8 Nguồn The MAK Phần 1 và phần 2 của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu về cài đặt PowerShell và SMO WMI cmdlets đơn giản. Trong phần 3 chúng tôi đã giới thiệu về cách lập kịch bản cho PowerShell và kết nối SQL Server. Phần 4 đã giới thiệu cách sử dụng kịch bản PowerShell để lặp trong nội dung file và kết nối các máy chủ khác nhau. Phần 5 là giới thiệu về cách tạo cơ sở dữ liệu SQL Server bằng PowerSheJl và SMO. Phần 6 là nghiên cứu vấn đề backup một cơ sở dữ liệu SQL Server bằng PowerShell và SMO và phần 7 là cách tạo một danh sách các đối tượng trong một cơ sở dữ liệu. Trong phần 8 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để hiển thị các thuộc tính đối tượng cho tất cả các đối tượng SQL Server. Phương pháp 1 Chúng ta hãy giả dụ rằng sẽ hiển thị đặc tính bảng của tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks từ máy chủ HOME SQLEXPRESS . Thực thi cmdlets dưới đây như thể hiện trong hình bên dưới. LoadWithPartialName out-null srv New-Object HOME SQLEXPRES S db adventureworks foreach tbl in tbl Hình Khi cmdlets ở trên được thực thi nó sẽ hiển thị đặc tính bảng của tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks như thể hiện bên dưới xem hình . Kết quả Parent adventureworks AnsiNullsStatus CreateDate DataSpaceUsed DateLastModified FakeSystemTable FileGroup HasAfterTrigger HasClusteredIndex HasDeleteTrigger HasIndex HasInsertTrigger HasInsteadOfTrigger HasUpdateTrigger ID IndexSpaceUsed IsIndexable IsPartitioned IsSystemObject PartitionScheme QuotedIdentifierStatus Replicated RowCount TextFileGroup Events True 4 26 2006 11 44 31 AM 808 4 26 2006 11 45 46 AM False PRIMARY True True False True True False False 2130106629 80 True False False True False 701 PRIMARY Checks .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    13-08-2020
620    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN