TAILIEUCHUNG - Quyết định số 61-QĐ/NH19

Quyết định số 61-QĐ/NH19 về việc ban hành quy chế tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 61-QĐ NH19 Hà Nội ngày 08 tháng 3 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37-LCT HĐNN ngày 24-51990 Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 72-CP ngày 26-7-1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Căn cứ Thông tư liên Bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính số 1-NHNN TC ngày 10-21995 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Theo đề nghị của Trưởng Ban Nghiên cứu và xây dựng thị trường vốn QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc Vụ trưởng Vụ Tín dụng Vụ trưởng Vụ Phát hành - Kho quỹ Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Trưởng Ban Nghiên cứu và xây dựng thị trường vốn Vụ trưởng các Vụ Cục có liên quan khác của Ngân hàng Nhà nước Trung ương Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng Giám đốc Giám đốc các Ngân hàng Thương mại quốc doanh và cổ phần Ngân hàng Đầu tư và phát triển Ngân hàng Liên doanh và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài công ty tài chính công ty bảo hiểm quỹ bảo hiểm quỹ đầu tư có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Chu Văn Nguyễn Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC. Ban hành kèm theo Quyết định số 61-QĐ NH19 ngày 8-3-1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước . Điều 1. Đấu thầu tín phiếu kho bạc là hình thức phát hành tín phiếu kho bạc theo phương thức bán buôn thông qua đấu thầu giữa những thành viên trên thị trường sơ cấp phát hành tín phiếu kho bạc. Điều 2. Các đặc điểm của tín phiếu . Tín phiếu kho bạc được thu tiền hạch toán và thanh toán bằng đồng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    4    0    13-08-2020
51    2    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
16    5    0    13-08-2020
18    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0