TAILIEUCHUNG - Quyết định số 162TC/KBNN

Quyết định số 162TC/KBNN về việc dừng phát hành tín phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 6 tháng do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 162TC KBNN Hà Nội ngày 02 tháng 3 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DỪNG PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠC LOẠI KỲ HẠN 6 THÁNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178 HĐBT ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 07 HĐBTngày 04 01 1990 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Dừng phát hành tín phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 6 tháng lãi suất 1 7 tháng trả lãi trước theo quyết định số 432 TC KBNN ngày 28 05 1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ 16 giờ 30 ngày 31 03 1995 trên địa bàn 30 tỉnh thành phố đang phát hành loại tín phiếu này. Điều 2. Đối với tín phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 6 tháng đến hạn thanh toán chủ sở hữu được thanh toán một lầm cả gốc và lãi tín phiếu. Trường hợp đến hạn nhưng chủ sở hữu tín phiếu không đến thanh toán Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển sổ cả gốc và lãi sang loại trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 1 năm lãi suất 21 năm phát hành từ ngày 01 04 1995 theo Quyết định số 141 TC KBNN ngày 22 02 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều 3. Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Chi cục trưởng Kho bạc Nhà nước 30 tỉnh thành phố được giao nhiệm vụ phát hành tín phiếu có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Hồ Tế Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    3    0    13-08-2020
28    7    0    13-08-2020
85    5    0    13-08-2020
2    4    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
22    6    0    13-08-2020
6    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0