TAILIEUCHUNG - Quyết định số 141-TC/KBNN

Quyết định số 141-TC/KBNN về việc phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 1 năm do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 141-TC KBNN Hà Nội ngày 22 tháng 2 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DỪNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHO BẠC LỌAI KỲ HẠN 1 NĂM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178 HĐBT ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 72 CP ngày 26 07 1994 về việc ban hành quy chế phát hành các loại trái phiếu Chính phủ Căn cứ Quyết định số 07 HĐBTngày 04 01 1990 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 1 năm lãi suất 21 năm từ ngày 01 04 1995 trên địa bàn 53 tỉnh thành phố trong cả nước. Điều 2. Người mua trái phiếu Kho bạc bao gồm - Người Việt Nam trong và ngoài nước người nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. - Các doanh nghiệp trong nước thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế bao gồm cả các Ngân hàng Thương mại các tổ chức tín dụng Công ty Tài chính Công ty Bảo hiểm Quỹ Bảo hiểm Quỹ Đầu tư. - Các hội và đoàn thể quần chúng. - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp lệnh Ngân hàng nếu được Bộ Tài chính xem xét chấp thuận cho phép mua trái phiếu. Điều phiếu Kho bạc được thu và thanh toán bằng đồng Việt Nam VNĐ Tiền gốc và lãi được thanh toán một lần khi đến hạn thanh toán đủ 12 tháng tại các đơn vị Kho bạc trong cả nước. Điều 4. Trái phiếu Kho bạc là loại trái phiếu vô danh có in sẵn mệnh giá với các mức đồng đồng đồng đồng và đồng. Điều 5. Trái phiếu Kho bạc được tự do mua bán chuyển nhượng được sử dụng làm tài sản thế chấp cầm cố trong các quan hệ tín dụng nhưng không được dùng để thay thế tiền trong lưu thông và nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước. Chủ sở hữu trái phiếu có thể gửi tờ trái phiếu tại cơ quan Kho bạc Nhà nước để bảo quản và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT