TAILIEUCHUNG - Thông tư liên bộ số 01/NHNN-TC

Thông tư liên bộ số 01/NHNN-TC về việc hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân Hàng Nhà Nước - Bộ Tài Chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 01 NHNN-TC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 2 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ NGẦN HÀNG NHÀ NƯỏC - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01 NHNN - TC NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 1995 HƯỏNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠC QUA NGẦN HÀNG NHÀ NƯỏC Thi hành Nghị định số 72 CP ngày 26 7 1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành tín phiếu Kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước như sau I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1- Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dưới một năm do Bộ Tài chính phát hành để bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách Nhà nước và là một công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ. 2- Bộ Tài chính căn cứ vào kế hoạch và tình hình thu chi Ngân sách Nhà nước hàng năm dự kiến khối lượng tín phiếu phát hành thời điểm phát hành kỳ hạn của tín phiếu mức lãi xuất chỉ đạo lãi xuất tối đa của tín phiếu trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước trước khi tổ chức phát hành tín phiếu Kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước. 3- Tín phiếu kho bạc phát hành qua Ngân hàng Nhà nước được thực hiện dưới hình thức đấu thầu theo những nguyên tắc và quy định cụ thể tại Thông tư này. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đại lý cho Bộ Tài chính trong việc phát hành thanh toán tín phiếu khi đến hạn tổ chức và quản lý đấu thầu tín phiếu Kho bạc. 4- Việc tổ chức và giám sát thị trường thứ cấp mua bán lại tín phiếu sau khi đấu thầu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện. II - CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 5- Tín phiếu Kho bạc phát hành qua Ngân hàng Nhà nước thông qua đấu thầu có hình thức và đặc điểm như sau - Thu và thanh toán bằng đồng Việt Nam. - Có mệnh giá tối thiểu là đồng một triệu đồng các mệnh giá cụ thể cao hơn do Liên Bộ Ngân hàng Nhà nước - Tài chính quy định và công bố trong thông báo phát hành. - Có các loại kỳ hạn 1 tháng 3 tháng 6 tháng và 9 tháng Kỳ hạn cụ thể cho từng đợt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    8    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
4    5    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
100    4    0    10-08-2020
7    4    0    10-08-2020
8    3    0    10-08-2020
5    4    0    10-08-2020
2    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0