TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1179/TC-KBNN

Quyết định số 1179/TC-KBNN về quy chế tạm thời đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành. | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1179 TC-KBNN Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị đính số 178 CP ngày 28-10-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 72-CP ngày 26-7-1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Phát hành trái phiếu Chính phủ Căn cứ Nghị định số 120-CP ngày 17-9-1994 của Chính phủ ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành cổ phiếu trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước Sau khi trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời đấu thầu các loại trái phiếu Chính phủ trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thi hành Quy chế này. Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Giám đốc Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện Quy chế này. BỘ TÀI CHÍNH Hồ Tế QUY CHẾ TẠM THỜI ĐẦU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆPNHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 1179-TC KBNN ngày 5-12-1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính . Điều 1. Các thuật ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau 1- Đấu thầu trái phiếu Chính phủ trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước sau đây gọi chung là trái phiếu là một hình thức phát hành trái phiếu có mức lãi suất được hình thành thông qua kết quả đấu thầu. 2- Lãi suất chỉ đạo là mức lãi suất đặt thầu tối đa của trái phiếu do cơ quan tổ chức đấu thầu công bố trong thông báo đấu thầu. 3- Lãi suất cố định là mức lãi suất trái phiếu được dùng để tính tiền lãi trả cho người sở hữu trái phiếu khi đến hạn thanh toán lãi và do cơ quan tổ chức đấu thầu công bố trong thông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT