TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Cẩm Nang Phân Bón - Gs.Ts.Đường Hồng Dật phần 10

Phần hai. Các loại phân bón và cách sử dụng A. Các loại phân bón hiện đang được sử dụng I. Nhóm phân hữu cơ II. Nhóm phân vô cơ đa lượng III. Nhóm phân trung lượng và phân vi lượng IV. Phân bón lên lá phân cho một số loại cây trồng I. Cây hàng năm trông cạn phân cho cây ăn quả và rau III. Bón phân cho cây công nghiệp lâu năm IV. Bón phân cho lúa | phán đa lượng với phân vi lượng phân trung lượng giữa các nguyên tố đa lượng với nhau. Lượng phân bón được khuyên cáo cho lúa là Đát phù sa sông Hổng - Vụ xitán 8-10 tấn phân chuồng 120-1130 kg N 80-90 kg P O 30-60 kg K2O bón cho 1 ha. - Vợ mùa 6-8 tấn phân chuồng 80-100 kg N 50-60 kg P2O5 ha. Đát phù sa sông Cửu Long - Vụ Đông xuân 100-120 kg N 20-30 kg P2O5 0-30 kg K2O ha. - Vọ hè thu 90-120 kg N 30-40 kg P2O5 ha. Đất phèn nhẹ - Vụ Đông xitân Phân chuồng 8-10 tấn 80-90 kg N 30-40 kg p o5 ở miền Nam và 80-90 kg P2O5 ở miền Bấc ha. - I ụ hè thu ở miền Nam 80-90 kg N 40-50 kg P2O ha. - Vụ mùa ở miền Bắc 8 tấn phân chuồng 60-70 kg N 50-60 kg P2O5 ha. Đất bạc màu - Vụ xttâìi 8-10 tấn phản chuồng 90-100 kg N 60-70 kg P2O 90-100 kg K2O bón ha. - Vụ mùa 6-8 tấn phân chuồng 60-70 kg N 50-60 kg P2O 60-70 kg K2O ha. 155 Đất xám - Vụ Đâug xuân 90-100 kg N 30-40 kg P O5 60-70 kg 2O ha. - Vụ hè thu 60-70 kg N 40-50 kg P2O5 60-70 kg K2O ha. Để đảm bảo phát huy cao hiệu lực các loại phân bón cần chú tuân thù các yẻu cầu sau Bón đúng loại phân - Đất chua phèn nên bón urê. Đất đổi chua nên bón sunphát ỉm có bổ sung Si. - ồất đồi núi bón phân tecmôphôtphát vì phân này có cung íp thêm Ca Mg cho cây. - Nên thay đổi các dạng phân trên một loại dất qua các năm ẩ cung cíp và bổ sung thêm một số chất dinh dưỡng cho đất. Bón đúng lúc cho lúa - Bón tập trung vào lúc cần thiết để lúa đẻ nhiều nhánh hữu iệu khồng để lúa đẻ lai rai. - Bón nuôi đòng đúng lúc dể có -tỷ lệ hạt chắc trên bông cao. 3ón trước lúc trỗ 20 ngày hoặc trước lúc thu hoạch 50 ngày. Có lể quan sát theo dõi dể bón vào lúc tai lúa đòng cao hơn tai lá ấ 3-5 cm . - Bón nuôi hạt khi lúa trỗ 15-20 . Bón thêm khoảng 10-15 g urê ha để giúp lúa trỗ thoát tăng hạt chắc tăng ưọng lượng .000 hạt. Quy trình bón phân cho lúa ở các tĩnh phía Nam có thể như iu cho 1 ha 56 - Bón lót 4-6 tấn phân chuồng 200 kg supe lân. - Bón thác lần ỉ . 10 ngày sau khi cấy hoặc sạ. Bón 70-100 kg urẽ. - Bón thác lần 2 20 ngày sau khi cấy hoặc sạ. Bón .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN