TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Cẩm Nang Phân Bón - Gs.Ts.Đường Hồng Dật phần 9

Phần một. Bón phân hợp lý cho cây trồng I. Thế nào là bón phân hợp lý II. Mười nguyên tắc đảm bảo cho sử dụng phân bón hợp lý III. Nông dân cần làm gì để bón phân hợp lý | - Số lượng phân cần cho 1 ha sầu riêng là 110 kg N 50 kg P2O5 200 kg K2O. 10. BÓN PHÂN CHO KHOAI TÂY Cảy khoai tây vừa có giá trị thực phẩm vừa có giá trị lương thực. Đây là một loại cây cho cù có giá trị dinh dưỡng cao lại dễ trồng thời gian sinh trưởng ngắn có năng suâì khá cao nên được trồng ò nhiều nơi trên thế giới. Khoai tây là loại cây có yêu cầu cao đối với các chất dinh dưỡng. Trung bình 1 tấn cù khoai tây lấy di từ đất 5 86 kg N 1 11 kg P2O5 8 92 kg K2O. Với năng suất 15 tấn ha củ cây khoai tây lấy đi từ đất 88 kg N 17 kg P2Os 134 kg K2O. Ngoài ra cây khoai tây lấy đi từ đất 19 kg CaO 16 kg MgO. Tính ra để đảm bảo khoai tây có nàng suất 15 tấn ha củ với hệ số sử dụng phân bón trung bình là 50 thì cần bón cho 1 ha là 382kg urê 204 kg supe lân 448 kg clorua kali. Cũng như các loại cây có cù khác khoai tây có nhu cầu đối với kali rất lớn và tỳ lệ cân đối đạm-kali cần dược dảm bào. Bón cân đối đạm-kali cho khoai tây có thể làm tàng năng suất cù là 47-102 với hiệu suất 1 kg clorua kali cho 64-88 kg củ khoai tây. Do hiệu lực cùa phân kali lớn như vậy cho nên ở những nơi thiếu phân kali cẳn tăng cường bón các loại phân bón giàu kali như phân chuồng rơm rạ tro bếp để bổ sung kali cho cây. Khoai tây có thời gian sinh trưởng ngắn lại trổng vào vụ đông có nhiệt đô tương đối thấp nên phân hữu cơ phát huy tác dụng chậm và có những hạn chế vì vậy bón phân võ cơ cho khoai tây là rất cần thiết. 138 Phân chuồng bón cho khoai tây cần được ủ hoai mục để có thể nhanh chóng cung cấp chất dinh dưỡng cho khoai tây nhất là trọng điều kiện nhiệt độ thấp của mùa đông đổng thời có tác dụng cài thiện các đặc tính vật lý của đất làm tô t hơn chê độ không khí trong đất. Thời kỳ bón phân cho khoai tây có ý nghĩa rất lớn. Nếu bón không đúng lúc bón muộn có thể dần đến cày tốt lá mà hình thành cử rất ít củ lại nhỏ. Thông thường phân chuồng phàn lân dược bón lót toàn bộ. Phân dạm cần được bón sớm bón tập trung. Có thể bón lót 20 lượng phân đạm. Sô còn lại chia ra bón 2 lần sau khi mọc 15

TÀI LIỆU LIÊN QUAN