TAILIEUCHUNG - Nghị định số 120-CP

Nghị định số 120-CP về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 120-CP Hà Nội ngày 17 tháng 9 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 120-CP NGÀY 17-9-1994 BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các ngành có liên quan NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước trừ doanh nghiệp là ngân hàng quốc doanh để làm thử nghiệm. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này và xét chọn các doanh nghiệp được làm thử nghiệm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xét chọn và hướng dẫn Ngân hàng Thương mại Ngân hàng đầu tư và phát triển quốc doanh thử nghiệm phát hành trái phiếu. Sau 1 năm thử nghiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tổng kết rút kinh nghiệm bổ sung và hoàn thiện văn bản pháp quy để Chính phủ xem xét ban hành chính thức cùng với các văn bản pháp quy khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Điều 3. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1994. Điều 4. Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Phan Văn Khải Đã ký QUY CHẾ tạm thời VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Nghị định số 120-CP ngày 17-9-1994 của Chính phủ Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước là chứng chỉ vay nợ có kỳ hạn và có lãi do doanh nghiệp Nhà nước phát hành nhằm vay vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh và đổi mới thiết bị công nghệ của doanh nghiệp. Điều 2. Cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước là chứng chỉ thừa nhận vốn của chủ sở hữu cổ phiếu do doanh nghiệp Nhà nước phát hành nhằm huy động góp vốn vào doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    13-08-2020
104    2    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0