TAILIEUCHUNG - Quyết định số 228/QĐ-NH5

Quyết định số 228/QĐ-NH5 về việc ban hành quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 228-NH5 QĐ Hà Nội ngày 02 tháng 12 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM GỌI VỐN CỔ PHẦN TỪ CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992 Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Pháp lệnh Ngân hàng hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước số 37 LCT-HĐNN8 và số 38 LCT-HĐNN8 ngày 23-5-1990 Được phép của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4300 KT ngày 28-8-1993 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính các Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố các Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng Việt Nam thi hành Quyết định này. Cao Sĩ Kiêm Đã ký QUY ĐỊNH VIỆC CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM GỌI VỐN CỔ PHẦN TỪ CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI Ban hành theo Quyết định số 228 QĐ-NH5 ngày 02-12-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Đối tượng được Ngân hàng Nhà nước cho phép gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài theo bản Quy định này bao gồm các tổ chức tín dụng Việt Nam sau đây 1. Ngân hàng thương mại cổ phần 2. Công ty tài chính cổ phần. Điều 2. Cổ đông nước ngoài bao gồm các thể nhân pháp nhân được hiểu theo các điều 9 11 của bản quy định này. Điều 3. Vốn góp cổ phần của cổ đông nước ngoài bằng đôla Mỹ USD hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi khác được đưa từ nước ngoài vào và phải quy đổi ra đồng Việt Nam VND theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm góp vốn. Điều 4. Cổ phiếu của cổ đông nước ngoài là loại có ghi tên mệnh giá ghi bằng đồng Việt Nam. Điều 5. Tỷ lệ vốn góp của cổ đông nước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    15-08-2020
4    5    0    15-08-2020
15    4    0    15-08-2020
3    5    0    15-08-2020
3    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
19    6    0
15    7    0
12    5    0
TÀI LIỆU HOT
27    7    0
208    7    1
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
13    4    0